Støtte til efterskoleophold

Vil du gerne give dit barn mulighed for at komme på efterskole i 8., 9. eller 10. klasse, men har du ikke råd til at betale for opholdet?

Der er stor forskel på de enkelte efterskolers ugepriser. Alle elever får et statsligt tilskud til opholdet, som udregnes på baggrund af husstandens indkomst. I nogle tilfælde er det muligt at søge efterskole eller kommune om ekstra støtte.

Støttemuligheder til efterskoleophold

 • Alle elever med dansk statsborgerskab har ret til elevstøtte. Det samme gælder udlændige, der op til skolestart har haft lovligt ophold i Danmark i mindst 2 år.
 • Elevstøtten betales af staten og udgør mellem 24.864,00 kr. og 51.618,00 kr. årligt (takster er for skoleåret 2018/2019 - ændrer sig for hvert skoleår).
 • Elevstøttens størrelse afhænger af din indkomst. Hvor høj støtten til dit barn vil være afhænger af din husstandsindkomst 2 år før skolestart.
 • Bor du ikke sammen med barnets anden forælder, er det bopælsforælderens, og evt. samlevers, husstandsindkomst der skal indgå i beregningen af elevstøtten. Det er husstandens sammensætning på tidspunktet for skolestart, der skal lægges til grund for beregningen af din indkomst og dermed elevstøtten.
 • Har du andre hjemmeboende børn under 18 år, udover barnet der skal på efterskole, vil din husstandsindkomst blive nedsat når elevstøtten skal udregnes.
  Det gælder både egne og en evt. samlevers børn.

Den efterskole jeres barn bliver indskrevet på, skal ansøge om elevstøtte. Du vil modtage skemaet "Ansøgning om elevstøtte" fra skolen. Det skal du udfylde og underskrive, inden du sender det retur til skolen.

Ændrer din økonomiske forhold sig mellem ansøgningstidspunktet, skolestart eller i løbet af efterskoleopholdet, kan elevstøtten i nogle tilfælde blive beregnet igen. En genberegning kræver at der er tale om en af disse tre årsager:

 • Din husstands sammensætning ændres i perioden mellem ansøgningen og start på efterskolen.
 • En forælder eller samlever dør i løbet af skoleåret.
 • En forælder får bevilliget skilsmisse eller separation i løbet af skoleåret og den tidligere ægtefælle er flyttet ud af husstanden. Bemærk: Der er ikke mulighed for genberegning af elevstøtten, hvis en samlever (det kunne være barnets anden forælder, hvis I er ugifte) flytter ud af husstanden i støtteperioden.

Efterskolerne modtager hvert år en pulje penge, der er øremærket til forældre, som har svært ve at betale for et efterskoleophold.

Skolerne bestemmer selv, hvem de vil give støtten til - samt hvor stor den individuelle støtte skal være. Faktorer der kan udløse individuel supplerende støtte kan f.eks. være:

 • Sygdom, arbejdsløshed eller lignende. Måske kædet samme med en betydelig indtægtsnedgang.
 • At du, som familie, er komme i klemme på grund af uhensigtsmæssigheder i elevstøttereglerne.
 • At dit barn risikerer ikke at kunne gennemføre efterskoleopholdet på grund af økonomiske problemer, der opstår i løbet af skoleåret.

Efterskolerne kan også vælge at anvende egne midler til at nedsætte en elevs egenbetaling.

Kontakt den efterskole du ønsker dit barn skal gå på og hør om muligheden for individuel supplerende støtte. 

Stipendier til familier med lav indkomst

Egmont Fonden og Efterskoleforeningen giver, gennem partnerskabet "En Håndsrækning", familier med meget lav indkomst mulighed for at søge om 20.000,00 kr. i tilskud til egenbetalingen. Unge, der f.eks. tidligere har været anbragt eller er erklæret ikke-uddannelsesparate, bliver særligt prioriteret.
Det er Efterskoleforeningen, der administrerer ordningen.
Spørg efterskolen om et ansøgningsskema, hvis du ønsker at søge et stipendium.

Stipendier til elever med anden etnisk herkomst

Der findes en særlig stipendieordning, som har til formål at give grønlandske unge, unge flygtninge og indvandrere fra økonomisk trængte familier muligheden for at komme på efterskole.

Kommunen kan i særlige tilfælde yde økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med et efterskoleophold.
Det kræver dog at disse betingelser er opfyldt:

 • Dit barn har et særligt behov for støtte. Her afhænger det at den konkrete situation, om der er behov for en børnefaglig undersøgelse.
 • Hvis efterskoleopholdet vurderes at være tilstrækkelig som forebyggende foranstaltning, så mere vidtgående indsatser kan undgås, er der ikke krav om børnefaglig undersøgelse.
 • Har dit barn derimod brug for yderligere støtte, f.eks. en fast kontaktperson i kommunen eller støtte i fritiden på efterskolen, skal kommunen gennemføre en børnefaglig undersøgelse for at fastslå behovet.

Du har ikke selv råd til at betale udgiften. Det er kommunen, der vurderer om det er tilfældet ud fra dokumentation af indtægter og udgifter.

Der kan alene ydes økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren.