Nødvendige merudgifter

Du kan søge om dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelsen af dit barn, hvis udgifterne er en direkte følge af dit barns nedsatte funktionsevne eller indgribende og langvarige lidelse.

Der kan opstå mange og forskellige udgifter, når man forsørger et barn med særlige behov. Det kan være udgifter til

  • medicin
  • særligt udformet beklædning
  • handicaprettede kurser
  • særlig kost
  • ekstra vask
  • befordring m.m.

Merudgiftsydelse beregnes som en løbende månedlig ydelse eller som en enkeltudgift. Der foretages et skøn over dine samlede merudgifter 12 måneder frem i tiden. Der kan ydes tilskud, hvis de samlede udgifter overstiger minimumsgrænsen på 5044,00 kr. årligt (2020 takst). Tilskuddet omfatter herefter det samlede beløb - ikke kun den del som ligger over minimumsgrænsen.

Når du ansøger, foretager vi først en vurdering af, om dit barn tilhører målgruppen. Du vil blive inviteret til en samtale med en børnesagsbehandler. Vi beder dig om at beskrive dit barns funktionsnedsættelse/lidelse. Vi indhenter, med dit samtykke, relevante oplysninger fra andre fagpersoner.

Når du ansøger, vil vi ved førstegangssamtalen med dig også yde rådgivning og vejledning om eventuelle andre støttemuligheder.

Ansøg om tilskud til merudgifter

Dækning af merudgifter til voksne

Er dit barn over 18?

Hvis dit barn er fyldt 18 år, kan I søge om dækning af merudgifter i fagcenter Social Service. Der gælder lidt andre betingelser ved dækning af merudgifter til voksne.