1

INDLEDNING

Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olier, kemikalier og miljøfarlige væsker på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, som har samme status som love og bekendtgørelser. Reglerne er udfærdiget af og håndhæves af kommunen.

2

FORMÅL

Formålet med forskriften er at sikre en forsvarlig opbevaring af olie, kemikalier og miljøfarlige væsker, så risikoen for forurening minimeres.

3

GYLDIGHED

  • Forskriften gælder for alle virksomheder og institutioner i Sorø Kommune, som ikke er omfattet af reglerne om godkendelse af listevirksomheder (med mindre andet fremgår af godkendelsen).
  • Forskriften gælder for alle landbrug, undtagen husdyrbrug med en miljøgodkendelse omfattende vilkår for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker.
  • Hvis virksomheder og institutioner er omfattet af andre bekendtgørelser, som har bestemmelser om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier, er det disse der gælder.
  • Ved opbevaring af større mængder olieprodukter (50 liter eller mere) i tanke, gælder olietankbekendtgørelsen (BEK nr. 1611 af 10/12/2015).

Forskriften omfatter opbevaring og håndtering af olie, kemikalier og miljøfarlige væsker i form af råvarer, halvfabrikata, blandinger, færdigvarer og affald.

Produkter med indehold af olie og kemikalier, fx olieholdigt metalaffald, akkumulatorer og oliefiltre er også omfattet af forskriften.

4

TILSYN

Sorø Kommune fører tilsyn med overholdelsen af forskriften. Sorø Kommune kan i konkrete situationer stille krav om yderligere forebyggende tiltag, end de der er nævnt i forskriften.

5

REGLER FOR OPBEVARING OG EMBALLERING AF OLIER, KEMIKALIER OG MILJØFARLIGE VÆSKER

  1. Olier og kemikalier skal opbevares og emballeres, så det ikke kan medføre forurening af luft, jord, grundvand, søer/vandløb eller kloak.
  2. Olier og kemikalier skal opbevares i tætte beholdere med tætsluttende låg eller lukkede tanke.
  3. Beholderen/tanken skal være egnet til formålet.
  4. Beholdere skal tydeligt mærkes, så det fremgår hvad indholdet er.
  5. Olier og kemikalier skal opbevares på en oplagsplads, der er indrettet med tæt belægning og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, søer/vandløb eller kloak.
6

INDENDØRS - ANBEFALEDE LØSNINGER

Der findes mange forskellige produkter, til sikker opbevaring af olie og kemikalier på det danske marked. Illustrationerne i denne forskrift er vist som eksempler.

Indendørs opbevaring på spildbakke. Anden opbevaring kunne være på tæt betongulv med opkant omkring oplagsplads eller på stabil rist over tæt opsamlingsgrav i gulvet.

7

REGLER FOR INDRETNING AF INDENDØRS OPBEVARINGSPLADS FOR OLIER, KEMIKALIER OG MILJØFARLIGE VÆSKER

6. Opbevares olie og kemikalier indendørs, skal det stå hævet over underlaget på en rist eller lignende og opbevares i spildbakke, der kan rumme indholdet af den største beholder.

7. Alternativt kan gulvet bruges som spildbakke. Dette kræver dog, at gulvet er tæt, at der ikke er afløb i gulvet eller at evt. afløb er sikret mod tilledning af spild.

8. Du skal derudover sikre dig mod, at spild af olie og kemikalier kan løbe til udendørs eller ubefæstede arealer i form af opkantning ved porte og føre m.v.

9. Spildbakke eller gulvareal skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

10. Pladsen skal være indrettet så spild ved uheld, aftapning eller omhældning kan opsamles

8

REGLER FOR INDRETNING AF UDENDØRS OPBEVARINGSPLADS FOR OLIER, KEMIKALIER OG MILJØFARLIGE VÆSKER

11. Opbevares olie og kemikalier udendørs, skal det stå hævet over underlaget på en rist eller i spildbakke, der kan rumme indholdet af den største beholder (gælder dog ikke for dobbeltvæggede tanke)

12. Pladsen skal være indrettet så spild ved uheld, aftapning eller omhældning opsamles

13. Pladsen skal være overdækket, sikret mod påkørsel og afskærmet mod nedbør og smeltevand.

9

REGLER FOR INDRETNING AF PÅFYLDNINGSPLADS

14. Pladsen skal være indrettet så spild ved uheld, aftapning eller omhældning opsamles

15. Påfyldningspistol skal være monteret med kontraventil

16. Udendørs påfyldningspladser, der anvendes til tankning, skal etableres med tæt belægning1 og afløb til sandfang og olieudskiller.

17. Pladsen skal indrettes med en hældning mod afløb til olieudskiller, der som minimum har flydelukke.

 

 

1 ”Tæt belægning: Ved tæt belægning forstås asfalt, beton m.m., der reducerer mængden af vand, der vil perkolere gennem belægningen. Bortledning af overfladevand medfører, at højst 10 % af nedbøren vil komme i kontakt med restprodukt eller jord.”

10

UDENDØRS - ANBEFALEDE LØSNINGER og ILLUSTRATIONER

Også til udendørs formål findes der færdige løsninger, for eksempel containere med dobbeltbund/spildbakke. Oplagspladsens bund kan udformes med en afrundet opkant for at lette til- og fraflytning af beholdere. Oplagspladsen skal være skærmet mod nedbør for at hindre, at opsamlingsvolumenet fyldes med regnvand. Bemærk, at det kan kræve byggetilladelse at etablere overdækning, større containere eller skure.

Tegning: Eksempel på udendørs opbevaring i container, som er specielt indrettet til formålet med tæt bund.

Tegning: Eksempel på udendørs opbevaring i lukket skur med overdækning og tæt bund og opkant. Afløb må alene være til tæt opsamlingsbrønd eller sump

Tegning: Eksempel på påfyldningsplads med spildbakke

Tegning: Illustration af påfyldningsplads set ovenfra med hældning mod sandfang og olie- og benzinudskille

11

Vejledning og andre bestemmelser

Opbevaring i tanke

Indendørs tanke på 50 l og derover samt udendørs tanke til opbevaring af olieprodukter skal følge bestemmelserne i den gældende Olietankbekendtgørelse.

Ønsker du at etablere en ny olietank på virksomheden, skal du anmelde denne til kommunen. Hvis du har en gammel olietank stående, der ikke længere er i brug eller har nået sin sløjfningstermin, skal tanken sløjfes, og sløjfningsattest skal sendes til kommunen. Anmeldeskema og sløjfningsattest kan fås på Sorø Kommunes hjemmeside www.soroe.dk.

Byggetilladelse

Etablering af olie- og benzinudskiller og tankpladser, overdækninger, containere og skure kan kræve en godkendelse/anmeldelse efter byggeloven.

Ansøgning/anmeldelse skal du sende til Sorø Kommune, Teknik og Miljø.

Spildevandstilladelse

Ønsker du at etablere en olie- og benzinudskiller i et ukloakeret område, skal du søge om spildevandstilladelse. Er området kloakeret, skal du ansøges om tilladelse til at tilslutte afløbet til offentlig spildevandsledning. Ansøgning skal sendes til Sorø Kommune, Teknik og Miljø, e-mail: miljoe@soroe.dk.

12

LOVGRUNDLAG

Forskriften er udarbejdet med hjemmel i Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (BEK nr. 467 af 23/05/2016).

Overtrædelser

Overtrædelse af forskriften kan ende med politianmeldelse og straffes med bøde. Jævnfør § 22 stk. 2 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (BEK nr. 467 af 23/05/2016).

Dispensation

Kommunen kan dispensere fra forskriftens bestemmelser, hvis særlige forhold taler for det. Virksomheden skal skriftligt ansøge om dispensation til Sorø Kommune, Teknik og Miljø, e-mail: miljoe@soroe.dk.

Klage

Sorø Kommunes afgørelser efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jævnfør § 19 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (BEK nr. 467 af 23/05/2016). Afgørelser kan dog afprøves ved domstolene. Sagen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt. Jævnfør Miljøbeskyttelsesloven, § 101.

Vedtagelse og offentliggørelse

Forskriften er vedtaget af Sorø Kommunes Teknik og Miljøudvalg d 4. april 2017 og offentliggjort d. 1. maj 2017.

Biocider, brandfarlige væsker og giftige kemikalier

Der kan gælde andre regler for opbevaring af kemikalier, end dem der er nævnt i denne forskrift. F.eks. er der skærpede krav til opbevaring af biocider, brandfarlige væsker og giftige kemikalier. Oplag og anvendelse af brandfarlige væsker kræver en tilladelse fra beredskabsmyndigheden. Er du i tvivl om dit oplag indeholder brandfarlige væsker, kan du kontakte Beredskabet på tlf. 59 53 47 00 eller e-mail: vsbv@dk. De kan informere om, hvordan du skal indrette oplaget, hvilke kemikalier der må opbevares i samme rum, m.m. Se også bekendtgørelsen om brandfarlige væsker). 

Giftige kemikalier skal opbevares i den oprindelige emballage, og må ikke opbevares sammen med stoffer der skal indtages, fx levnedsmidler, foderstoffer og lægemidler. De skal opbevares aflåst og utilgængeligt for børn. Dette er ikke en udtømmende liste over de krav der glæder for opbevaring af giftige kemikalier. Se eventuelt kemikalielovgivningen for yderligere krav.

13

KONTAKT

Kontakt Teknik og Miljø
Sorø Kommune
Rådhusvej 8
4180 Sorø
miljoe@soroe.dk
www.soroe.dk