Miljø og virksomheder

Det er en virksomheds ansvar at begrænse miljøbelastning mest muligt, og at virksomheden overholder de love og regler, der gælder på miljøområdet.

Drift af en virksomhed kan påvirke det omgivende miljø for eksempel ved støjende aktiviteter, affald, spildevand, partikler eller lugt fra udsug/skorsten eller ved forurening af jord og grundvand fra spild af olie og kemikalier.

Er du i tvivl om hvilke regler, der gælder for din virksomhed, er du altid velkommen til at kontakte Sorø Kommune, Fagcenter Teknik, Miljø og Drift på miljoe@soroe.dk.

Miljø og virksomheder

Sorø Kommune fører regelmæssigt miljøtilsyn med virksomheder med en miljøgodkendelse, virksomheder omfattet af en branchebekendtgørelse f.eks. autoværksteder og maskinværksteder, samt virksomheder opført på bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Brugerbetalingsbekendtgørelsen

For øvrige virksomheder kan kommunen komme på tilsyn i forbindelse med tilsynskampagner eller hvis kommunen f.eks. får mistanke om forurening fra virksomheden.

Miljøtilsynet gennemføres som hovedregel som et fysisk tilsyn. Efter tilsynet offentliggøres en tilsynsrapport på Danmarks MiljøAdministration.

Danmarks MiljøAdministration

På tilsynet gennemgås din virksomheds miljøforhold herunder

 • Affald
 • Opbevaring af olie, kemikalier og farligt affald
 • Spildevand
 • Luftforurening (procesudsugning/ventilation)
 • Støjforhold
 • Belægninger
 • Olietanke
 • Egenkontrol

På tilsynet vil du blive bedt om at vise dokumentation f.eks. for bortskaffelse af affald, tømning af sandfang, olieudskiller og fedtudskiller, samt skift af filtre.

Er der forhold, som ikke lever op til gældende krav og regler, vil du blive bedt om at bringe dem i orden inden for en angivet tidsfrist og efterfølgende dokumentere, at det er bragt i orden.

Miljøtilsyn er omfattet af brugerbetaling. Du kan finde yderligere information på miljøstyrelsens hjemmeside.

Miljøstyrelsens hjemmeside

Sorø Kommune har udarbejdet en tilsynsplan, der gælder fra 2022-2026. Tilsynsplanen er en beskrivelse af, hvordan vi fører tilsyn med virksomheder og landbrug i kommunen.

Tilsynsplan

Nogle typer af virksomheder kræver en miljøgodkendelse. Disse virksomheder er oplistet på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og 2. Du kan finde mere information og vejledning om dette på miljøstyrelsens hjemmeside.

Ansøgning om miljøgodkendelse skal ske digitalt via Byg og Miljø. Du skal bruge virksomhedens NemID for at tilgå Byg og Miljø.

Byg og Miljø

En vigtig forudsætning for at kunne opnå godkendelse er, at din virksomhed lokaliseres i overensstemmelse med planbestemmelserne for området. Disse bestemmelser fremgår dels af Kommuneplanen og eventuelt af en lokalplan eller byplanvedtægt for det pågældende område. Du kan se hvad der gælder for din virksomhed på Sorøkortet.

Udarbejdelse af en miljøgodkendelse er omfattet af brugerbetaling.
For visse virksomhedstyper kræves der desuden en vurdering efter miljøvurderingsloven.
Du kan finde yderligere information på miljøstyrelsens hjemmeside.

miljøstyrelsens hjemmeside

Du/I er altid velkomne til at henvende dig/jer til Sorø Kommune, Fagcenter Teknik, Drift og Miljø for dialog om miljøgodkendelse på miljoe@soroe.dk.

En række virksomhedstyper er omfattet af branchebekendtgørelser. Det drejer sig om følgende brancher:

Etablering og udvidelse af en virksomhed omfattet af en branchebekendtgørelse kræver anmeldelse til Sorø Kommune. Anmeldelse af autoværksted skal ske på kommunens eget anmeldelsesskema.

Anmeldelsesskema

For øvrige branchevirksomheder skal anmeldelsen ske på Byg og Miljø. Du skal bruge virksomhedens NemID for at tilgå enten anmeldelsesskema eller Byg og Miljø.

Byg og Miljø

Anmeldelsen er omfattet af brugerbetaling. Du kan finde yderligere information på miljøstyrelsens hjemmeside.

Virksomheden skal lokaliseres i overensstemmelse med planbestemmelserne for området. Disse bestemmelser fremgår dels af Kommuneplanen og eventuelt af en lokalplan eller byplanvedtægt for det pågældende område. Du kan se hvad der gælder for din virksomhed på Sorøkortet.

Kommuneplanen

Lokalplan

For virksomheder, der ikke er omfattet af en miljøgodkendelse eller branchebekendtgørelse, gælder de generelle regler i miljøbeskyttelsesloven. Ved uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening har kommunen mulighed for, at regulere forholdene, således at forureningen nedbringes.

Virksomheden skal lokaliseres i overensstemmelse med planbestemmelserne for området. Disse bestemmelser fremgår dels af Kommuneplanen og eventuelt af en lokalplan eller byplanvedtægt for det pågældende område. Du kan se hvad der gælder for din virksomhed på Sorøkortet.

Udleder din virksomhed processpildevand fra produktionen, en vaskeplads, et produktionskøkken eller for eksempel i forbindelse med rengøring af produktionsudstyr, skal der søges om en tilslutningstilladelse. Der kan også være behov for at installere en forrensning af spildevandet for eksempel i form af en fedtudskiller eller et sandfang og en olieudskiller.

Du kan finde mere information om processpildevand på Selvbetjening.nu.

Selvbetjening.nu

Sorø Kommune har udarbejdet ansøgningsskemaer specifikt rettet mod ansøgning om tilslutningstilladelse fra

 • vaskepladser
 • vaskehaller
 • fedtudskillere

Du kan sende en mail til miljoe@soroe.dk for at få ansøgningsskemaet tilsendt.

Sorø Kommune har en tømningsordning for tømning af olie/benzinudskillere og sandfang knyttet hertil. Det er Alfa Specialaffald, der driver ordningen for Sorø Kommune. 

Du har som virksomhedsejer benyttelsespligt til at anvende tømningsordningen. Tilmelding til tømningsordningen kan ske på Alfa Specialaffalds hjemmeside.

Alfa Specialaffalds hjemmeside

Det er muligt at søge kommunen om fritagelse fra benyttelsespligten.

Ansøgningen om fritagelse skal indeholde oplysninger om aftale indgået med transportør eller indsamler om tømning af olie/benzinudskiller og sandfang. Der skal desuden være dokumentation for, at affaldet fra olie/benzinudskilleren og sandfang bortskaffes til godkendt modtageanlæg. Modtageanlægget skal have miljøgodkendelse til at modtage de relevante fraktioner. Transportør, indsamler og modtageanlæg skal være opført i Energistyrelsens affaldsregister.

Energistyrelsens affaldsregister

Ansøgning om fritagelse fra tømningsordningen kan du rekvirere ved at sende en mail til miljoe@soroe.dk.

Sorø Kommune har udarbejdet en Forskrift for Sorø Kommune

Forskriften gælder alle støjende, stærkt støjende, vibrerende og støvende bygge- og anlægsaktiviteter, der er midlertidige, som for eksempel facaderenovering (sandblæsning), nedknusning af beton, nedrivning m.v.

Sorø Kommune har udarbejdet en forskrift for opbevaring og håndtering af olier, kemikalier og andre miljøfarlige væsker.

Forskriften omfatter regler og gode råd for, hvordan man opbevarer og håndterer olie, kemikalier og miljøfarlige væsker. Forskriften har gyldighed overfor virksomheder, landbrug og institutioner i Sorø Kommune, men der er også gode råd at hente for den almindelige husejer.

Målet med forskriften er, at olie, kemikalier og miljøfarlige væsker håndteres og opbevares korrekt og forsvarligt. Hermed minimeres risikoen for miljøforurening, og er således med til at værne om vores vandmiljø og grundvand. Samtidig minimerer man risikoen for brand- og personuheld ved at sikre god og forsvarlig håndtering og opbevaring.

Sammen med forskriften er der lavet en plakat, med tips og tricks til god håndtering og opbevaring af de miljøfarlige sager. Plakaten er lige til at printe og hænge op, så man har god inspiration lige ved hånden.

Læs forskriften for opbevaring og håndtering af olier, kemikalier og andre miljøfarlige væsker

Alle virksomheder skal sortere deres affald og bortskaffe det i overensstemmelse med Sorø Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Affaldet skal opbevares, så der ikke er mulighed for at forurene omgivelserne for eksempel ved at affaldet flyver væk eller at der drypper farlige stoffer ud på jorden.

Affaldet skal bortskaffes til godkendte modtageanlæg. Både transportører, indsamlere og modtageanlæg skal være opført i Energistyrelsens affaldsregister.

Læs mere om erhvervsaffald hos AffaldPlus.

Der gælder særlige forholdsregler for farligt affald.

Du skal overholde miljøreglerne, når du skal sandblæse facader, nedknuse beton, nedrive bygninger eller foretage andet støjende, vibrerende  eller støvende bygge- og anlægsarbejde.

Inden du går i gang med arbejdet, skal du undersøge, om ejendommen er fredet eller bevaringsværdig. Derudover kan ejendommen være omfattet af en lokalplan, der ikke tillader f.eks. sandblæsning af hele eller dele af bygningen.

Du skal ikke længere anmelde midlertidigt bygge og anlægsarbejde til kommunens miljømedarbejdere. Du skal dog stadig anmelde byggeri eller ansøge om byggetilladelse/nedrivningstilladelse, hvis du skal bygge nyt eller rive ned.

Forskrift for Sorø Kommune Om visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Hvis ejendommen er fredet eller bevaringsværdig

Du skal kontakte Slots- og Kulturstyrelsen, hvis ejendommen er registreret som fredet.

Du skal kontakte kommunen på e-mail plan@soroe.dk, hvis ejendommen er bevaringsværdig.

Du skal kontakt kommunen på e-mail miljoe@soroe.dk, hvis du har spørgsmål til miljøreglerne.

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter Teknik, Miljø og Drift
Åbningstider på rådhuset
 • Man-ons 10-13
 • Tors 10-17
 • Fre 10-13