1

Ansøgningsprocedure

Er der et ønske om at oprette en privatinstitution i Sorø Kommune, skal der indsende ansøgning og dokumentation til Fagcenter Børn og Familier. I ansøgningen skal der redegøre for, hvordan der vil leves op til
Sorø Kommunes godkendelseskriterier, som beskrives nærmere i det følgende.

Ansøgningen skal ligeledes indeholde udkast til privatinstitutionens vedtægter.


Der kan ansøges om godkendelse som privatinstitution hele året.


Sammen med ansøgningen skal der indbetales et depositum på 30.000 kr., som tilbagebetales uanset om privatinstitutionen godkendes eller ikke. Læs mere herom i afsnittet ’Sikkerhedsstillelse og
økonomi.


Sorø Kommune forbeholder sig ret til at kræve uddybende oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at kunne behandle ansøgningen.

2

Behandlingstid

Svar på ansøgningen kan forventes senest 3 måneder efter, at depositummet er registreret indbetalt til Sorø Kommune.

3

Godkendelseskriterier

Privatinstitutioner godkendt efter den 1. juli 2018 skal opfylde de til enhver tid gældende godkendelseskriterier senest 6 måneder efter, at Sorø kommune har offentliggjort nye godkendelseskriterier.

Offentliggørelsen sker via Sorø kommunes hjemmeside

4

Lovgrundlag

For at opnå godkendelse skal privatinstitutionen leve op til kravene i dagtilbudslovens § 1, § 7, § 8, § 9, § 11,
§ 14, § 15, § 16 a, § 16 b, § 17, § 22 a, §26 a (gælder fra den 1. januar 2020) og § 27 b.


• Dagtilbudslovens § 1 omhandler det overordnede formål med dagtilbud.
• Dagtilbudslovens § 7 omhandler det specifikke formål for dagtilbud for børn i alderen 0 år og indtil skolestart.
• Dagtilbudslovens §§ 8 – 9 omhandler bestemmelser om pædagogisk læreplan. Der henvises i øvrigt til bekendtgørelse nr. 968 af 28. juni 2018 om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer.
• Dagtilbudslovens § 11 omhandler bestemmelser om sprogvurdering og sprogstimulering.
• Dagtilbudslovens §§ 14 – 15 omhandler bestemmelser om forældrebestyrelse
• Dagtilbudslovens §§ 16 a – 16 b omhandler bestemmelser om frokost i daginstitutioner
• Dagtilbudslovens § 22 a omhandler hovedsprog i dagtilbud
• Dagtilbudslovens § 26 a omhandler bestemmelser om optagelse af børn fra udsatte boligområder (gældende fra 1. januar 2020)
• Dagtilbudslovens § 27 b omhandler forældres ret til en deltidsplads ved fravær i medfør af barselsloven


Inspiration og vejledning til udarbejdelse af den pædagogiske læreplan kan findes på Børne og Socialministeriets hjemmeside.

5

Myndighedskrav

Privatinstitutioner skal leve op til samme myndighedskrav og standarder som kommunale institutioner, herunder gældende krav til bygningsreglement for daginstitutioner (herunder byggesagsbehandling i forhold til
institutioner for børn), legepladser, beredskabs- og brandværnsmæssige foranstaltninger, arbejdsmiljøforhold, sundhedsmæssige forhold, køkkenmæssige forhold, herunder ernæringspolitik og embedslægeforhold
samt regler vedr. befordring af børn mv.


Der henvises i øvrigt til Branchevejledning om indretning af daginstitutioner og til Sundhedsstyrelsens Vejleding om hygiejne i daginstitutioner.


Privatinstitutionen er selv ansvarlig for at indhente samtlige nødvendige tilladelser fra relevante myndigheder, herunder fra Teknik, Miljø og Drift i Sorø kommune.


Privatinstitutioner skal efterleve arbejdsmiljøloven – herunder udarbejdelse af Arbejdspladsvurderinger (APV).

6

Tavsheds- og underretningspligt


Privatinstitutioner er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven, jf. § 43 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.


Personalet og bestyrelsesmedlemmer i privatinstitutionen har tavshedspligt i lighed med personale i de kommunale institutioner. Tavshedspligten ophører ikke, selv om man ophører sin ansættelse i privatinstitutionen eller forlader bestyrelsen i privatinstitutionen.


Privatinstitutionen er underlagt underretningspligt i henhold til servicelovens § 153.

7

Pædagogiske læreplaner


Privatinstitutionen skal hvert andet år udarbejde en pædagogisk læreplan, som beskriver privatinstitutionens mål for børnenes læring inden for de seks læreplanstemaer; alsidig personlig udvikling, social udvikling,
kommunikation og sprog, krop, sanser og bevægelse, natur, udeliv og science samt kultur, æstetik og fællesskab.


Der henvises i øvrigt til Børne- og Socialministeriets hjemmeside, hvor yderligere specifikationer af kravene til den pædagogiske læreplan udfoldes

8

Opgaven og kvalitetskrav

Privatinstitutionen skal på alle måder leve op til dagtilbudslovens § 1 – 12 om formål, pædagogiske læreplaner, sprogvurdering og sprogstimulering.


Privatinstitutionen skal samarbejde med skoler i forhold til brobygning (overgang fra daginstitution til skole).


Privatinstitutioner skal leve op til Sorø Kommunes til enhver tid gældende politikker på børneområdet, herunder Sorø Kommunes Børne- og Ungepolitik, samt til de til enhver tid gældende rammer for dagtilbud og
eventuelle prioriterede indsatser på området. Sorø Kommunes politikker og fastsatte rammer for dagtilbud kan til enhver tid findes på Sorø Kommunes hjemmeside.

9

Optagelsesregler

Forældre skal opskrive deres barn/børn til Sorø kommunes dagtilbud.

På det tidspunkt, hvor Sorø kommune anviser en plads, kan forældrene vælge en privatinstitution i stedet for det kommunale tilbud.


Privatinstitutionen udarbejder selv egne optagelsesregler og træffer selv afgørelse om optagelse. Reglerne skal fremgå af institutionens vedtægter. Reglerne for optagelse af børn skal fremgå af institutionens vedtægter, som skal være offentligt tilgængelige, fx via institutionens hjemmeside.

Privatinstitutioner skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelse af deltidspladser på 30 timer i henhold til dagtilbudslovens §27 b (deltidsplads til forældre på barsel- eller forældreorlov).


Privatinstitutionen må ikke udelukke visse grupper af børn for optagelse, og privatinstitutionen skal være tilgængelig for børn med handicap. Privatinstitutionen kan kun nægte optagelse, hvis institutionen ikke er
eller kan indrettes til at varetage et barns særlige behov eller hvis personalet ikke har tilstrækkelig kompetence til at varetage opgaven.


Privatinstitutionen kan oprettes med et specielt formål, hvor der gives fortrinsret til bestemte grupper af børn, f.eks. virksomhedsinstitutioner. Hvis privatinstitutionen er oprettet med et bestemt formål, skal fortrinsretten
være klart defineret i vedtægterne. Fortrinsretten fritager dog ikke institutionen for at optage andre børn end de af fortrinsretten omfattede, hvis der er ledige pladser i institution.


Fra den 1. januar 2020 skal privatinstitutionen, jf. dagtilbudslovens § 26 a, stk. 3, sikre, at der i løbet af et kalenderår maksimalt ny optages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i privatinstitutionen. Et udsat boligområde fremgår af listen over udsatte boligområder, som offentliggøres af transport-, bygnings- og boligministeren én gang årligt efter § 61 a i lov om almene boliger m.v..


Privatinstitutionen skal en gang årligt oplyse Sorø Kommune om, hvor stor en andel af børn fra udsatte boligområder, der er optaget i privatinstitutionen det seneste kalenderår fra den 1. januar til den 31. december, jf. dagtilbudslovens § 26 a, stk. 5.

Optagelsestidspunktet er det tidspunkt i det pågældende kalenderår, hvor privatinstitutionen træffer afgørelse og meddeler forældrene, at barnet er blevet optaget i privatinstitutionen.

Hvis privatinstitutionen i løbet af et kalenderår har ny optaget mere end 30 pct. børn fra et udsat boligområde, skal kommunen som udgangspunkt tilbagekalde godkendelsen af privatinstitutionen, jf. dagtilbudslovens
§ 26 a, stk. 8. Kommunen kan i særlige tilfælde beslutte, at godkendelsen ikke skal tilbagekaldes, hvis privatinstitutionen kan påvise, at overskridelsen af den fastsatte grænse ikke overstiger 5 procentpoint, og at overskridelsen skyldes uforudsete forhold, jf. dagtilbudslovens § 26 a, stk. 9.

Reglerne om årligt ny optag af børn fra udsatte boligområder gælder ikke for privatinstitutioner af hvis vedtægter det fremgår, at institutionen ved optagelse har til formål at tilgodese en eller flere virksomhederes medarbejdere (virksomhedsinstitutioner), jf. dagtilbudslovens § 26 a, stk. 4, 2 pkt.

10

Særlig støtte til børn

Privatinstitutionen skal være åben for børn med særlige vanskeligheder og skal samarbejde med de relevan\u0002te kommunale instanser (PPR, sagsbehandlere m.v.) og det pædagogiske tilsyn om de nødvendige tiltag overfor disse børn.

11

Personale

Privatinstitutionen skal ansætte en leder, der er ansvarlig for den daglige administrative og pædagogisk ledelse af institutionen. Lederen skal have samme uddannelsesmæssige forudsætninger og kompetencer,
som kræves af ledelsen i de kommunale og selvejende institutioner, dvs. relevant uddannelse med et pædagogisk grundlag.


Personale i øvrigt skal have uddannelsesmæssig baggrund/kvalifikationer svarende til de krav, der er til kommunale og selvejende daginstitutioner i Sorø kommune, dvs. en kombination af personale med pædagogisk uddannelse og pædagogmedhjælpere.

Der skal forud for ansættelsen indhentes privat straffe- og børneattest.


Privatinstitutionen skal stille et antal praktikpladser til rådighed svarende til institutionens størrelse. Derudover er privatinstitutionen forpligtet til at påtage sig et ansvar i forhold til arbejdsmarkedet, der afspejler
kommunens indsats i de kommunale institutioner – f.eks. med hensyn til rummelighed, fleksjob, aktivering af ledige og integration af etniske minoriteter.


Ansatte ved privatinstitutionen dækkes ikke af de kommunale overenskomster, kommunale lønaftaler eller Sorø kommunes personalepolitik.

Privatinstitutionen skal efterleve gældende rygelovgivning og privatinstitutionen skal udarbejde en alkoholpolitik.

12

Lukkedage

Privatinstitutionens bestyrelse har mulighed for at indføre lukkedage på samme niveau som de kommunale institutioner.

Antallet og placeringen af lukkedage skal til enhver tid følge gældende bestemmelser vedtaget af Børn og Undervisningsudvalget i Sorø kommune. Muligheden for lukkedage fritager ikke privatinstitutionen for pasningsforpligtelser for de indmeldte børn, idet der på lukkedage skal tilbydes alternativ pasning til de børn, der måtte have behovet for det

13

Forældrebestyrelse

Privatinstitutionen skal sikre forældrene indflydelse via en forældrebestyrelse jf. § 14-15 i dagtilbudsloven.

Forældrebestyrelsen skal som minimum fastsætte principper for institutionens arbejde, for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem og for anvendelsen af budgetrammen.


Forældrebestyrelsen skal inddrages i udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan og i institutionens arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole.
 
Forældrebestyrelsen har endvidere indstillingsret og ret til at deltage ved ansættelsen af lederen i privatinstitutionen samt indstillingsret ved ansættelse af personale i privatinstitutionen.

14

Vedtægter

Privatinstitutionen skal udarbejde vedtægter. Sorø Kommune stiller krav om at blive gjort bekendt med disse som led i kommunens godkendelse af privatinstitutionen.


Vedtægterne skal som minimum fastsætte optagelsesregler, opsigelsesvarsel, bestyrelseskonstitution, åbningstid, antal børn, anvendelse af institutionens overskud mv.


Alle vedtægtsændringer skal meddeles Sorø Kommune. Vedtægtsændringer, der berører grundlaget for godkendelsen som privatinstitution, kræver kommunens godkendelse.

15

Tilsyn og kontrol

Sorø Kommune fører tilsyn med privatinstitutionen. Tilsynet forholder sig til lov om dagtilbud, godkendelseskriterierne samt privatinstitutionens mål, læreplaner m.v.


Sorø Kommune vil i tilsynet påse:

  • At forældre og børn får den service, de har krav på
  • At privatinstitutionen er egnet for ophold for de børn, som er målgruppen (lokaler, legeplads m.v.)
  • At personalet har de fornødne kvalifikationer.
  • At privatinstitutionen påtager sig de opgaver, som fremgår af godkendelseskriterierne.
  • At opgaverne løses på en sådan måde, at de vil kunne opfylde de opstillede mål.
  • At der er udarbejdet læreplaner, som beskriver privatinstitutionens mål for børnenes læring inden for de 6
    læreplanstemaer jf. § 8 i Dagtilbudsloven


Privatinstitutionen er forpligtet på at samarbejde med det pædagogiske tilsyn og det løbende kommunale tilsyn skal foregå frit og uhindret. Sorø Kommune kan kræve at der fremvises dokumentation i det omfang,
det er nødvendigt for at udøve tilsynet.


Privatinstitutionen skal meddele Sorø kommune, hvis der sker ændringer i forhold til godkendelseskriterierne.


Privatinstitutionens tilsidesættelse af krav og forpligtelser kan medføre, at tilskuddet til institutionen bortfalder og at godkendelsen trækkes tilbage jf. § 20 stk. 3

Sorø Kommune fører ikke økonomisk tilsyn med privatinstitutionen, da tilskuddene til privatinstitutionen er uafhængige af institutionens økonomi. Sorø Kommune vil dog gennem tilsynet sikre, at tilskuddet ikke går til
ulovlige formål.

16

Tilskud og ressourcer

Tilskud

Sorø kommune skal yde et drifts- administrations- og bygningstilskud til privatinstitutionen fra det tidspunkt, hvor et barn er berettiget til et tilskud under de kommunale tilbud (pasningsgarantien) og barnet er optaget i
privatinstitutionen.
 
Privatinstitutioner skal aftale en procedure med kommunen vedrørende udbetaling af drifts-, søskende- og fripladstilskud.


Privatinstitutionen udarbejder lister over børn, hvis opholdskommune er Sorø Kommune og som er optaget i institutionen. Kommunen afregner tilskud månedsvis forud på grundlag af disse lister.


Privatinstitutionen har pligt til omgående at meddele Sorø Kommune, hvis et barn ophører i privatinstitutionen eller andre forhold medfører, at kommunes pligt til at betale tilskud bortfalder.
Tilskuddet udbetales selv om barnet optages i en privatinstitution, som er beliggende i og godkendt af en anden kommune.


Driftstilskud

Der er ret til tilskud fra det tidspunkt, hvor et barn er berettiget til et tilskud under de kommunale tilbud. Drifts\u0002tilskuddet er afhængigt af barnets alder og beregnes ud fra de gennemsnitlige budgetterede driftsudgifter
(ekskl. støttepædagogudgifter) i et alderssvarende dagtilbud i Sorø kommune. Tilskuddet vil blive reguleret i
forhold til åbningstiden. Tilskuddet reguleres hvert år pr. 01.01.


Bygningstilskud


Privatinstitutioner er berettiget til at modtage et bygningstilskud pr. barn optaget i institutionen. Bygningstilskuddet svarer som udgangspunkt til de gennemsnitlige bygningsudgifter pr. barn i samme aldersgruppe som i de kommunale daginstitutioner.


Administrationsbidrag


Privatinstitutioner er berettiget til at modtage et administrationsbidrag pr. barn optaget i privatinstitutionen. Administrationsbidraget dækker udgifter til følgende opgaver: løn, bogføring, budget og regnskab, revision
og personalejuridisk bistand. Administrationsbidraget svarer til det gennemsnitlige administrationsbidrag pr. barn som Sorø kommune yder
til selvejende daginstitutioner i Sorø kommune i det omfang administrationen omfatter alle opgaver. 


Administrationsbidraget i Sorø Kommune udgør 2,1 % af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter pr. barn for et alderssvarende dagtilbud i kommunen efter dagtilbudsloven.


Søskende- og fripladstilskud


Der ydes søskende- og fripladstilskud efter gældende lovgivning.


Støtteressourcer


Det er sammensætningen af driftstilskuddet, der bestemmer om en støtteindsats finansieres af Sorø kommune eller af privatinstitutionen selv.


Skal støtteindsatsen finansieres af Sorø kommune, skal privatinstitutionen sende en ansøgning om støtte til Fagcenter Børn og Familier. Ansøgningen skal udarbejdes via et ansøgningsskema, som forefindes på Sorø
Kommunes hjemmeside. Bevilges der støtte, skal der udarbejdes en handleplan for barnet, som beskriver, hvilke indsatser der påtænkes og hvordan indsatserne tænkes iværksat.

17

Forældrebetaling

Forældrebetalingen fastsættes og opkræves af privatinstitutionen og er ikke bundet af de betalingsregler, der gælder for Sorø kommunes dagtilbud. Der er ingen loft over forældrenes andel, idet det
er et valg, forældrene foretager ved optagelsen.


Hvis forældrene ikke betaler for opholdet, er dette et anliggende mellem privatinstitutionen og forældrene.


Privatinstitutionen vil her have ret til at opsige barnet med et varsel aftalt mellem forældrene og privatinstitutionen. Privatinstitutionen skal ved fastsættelse af forældrenes egenbetaling for deltidspladser for forældre på barsels- og forældreorlov sikre, at der er tale om en reduceret takst, jf. dagtilbudslovens § 27 b.

18

Sikkerhedsstillelse og økonomi

Depositum


I forbindelse med ansøgning om godkendelse som privatinstitution skal stilles et depositum på 30.000 kr.
Beløbet tilbagebetales, når kommunen har truffet afgørelse. Beløbet tilbagebetales uanset om privatinstitutionen godkendes eller ej.


Driftsgaranti


Sorø Kommune kræver bankgaranti svarende til 1 ½ måneders drift-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn.
Driftsgarantien er begrundet i kommunens forsyningsforpligtelse. Sikkerhedsstillelsen sker på anfordringsvilkår. Kommunen vil af garantistilleren kræve at blive underrettet om eventuel opsigelse.


Økonomisk hæderlighed


Sorø Kommune stiller krav om at leverandøren opfylder sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og sociale ydelser, samt er hæderlig i erhvervsudøvelsen.


Konkurs


Hvis privatinstitutionen går konkurs er det Sorø Kommune uvedkommende.


Forsikring


Privatinstitutioner skal tegne de nødvendige forsikringer.

19

Misligholdelse

Tilsidesættelse af krav og forpligtelser kan medføre, at tilskuddet til privatinstitutionen bortfalder og at godkendelsen tilbagetrækkes af Sorø kommune

20

Erstatningsansvar

Privatinstitutionens bestyrelse er ansvarlig over for sine ejere efter reglerne om f.eks. aktieselskaber eller anpartsselskaber, og er ikke ansvarlig overfor Sorø kommune

21

Klageadgang

Sorø Kommunes fastsættelse af godkendelseskriterier kan, afhængig af klagens art påklages til Kommunalbestyrelsen.

Sorø Kommunes afgørelse om godkendelse efter § 20 stk. 1-4 i dagtilbudsloven, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.


Sorø Kommunes afgørelse om godkendelse af en privat leverandør, kan indbringes for det kommunale tilsyn. Det vil herefter være tilsynet der vurderer om de ønsker at rejse en sag.


Der er ingen klageadgang for forældre i forbindelse med optagelse, flytning m.v. hvilket er samme betingelser for forældre til børn i kommunale tilbud.