1

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for nærværende retningslinjer findes i Dagtilbudsloven under flg. bestemmelser:

§ 1 Formålet med denne lov er at

1) fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag, - fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud,

 2) give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker,

 3) forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, og

 4) skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene

§ 78 Etablering og drift af private pasningsordninger, der drives uden offentlige midler og finansieres hele eller delvis ved betaling fra forældrene, kræver tilladelse fra kommunalbestyrelsen, hvis der modtages flere end to børn

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med forholdene i den private pasningsordning

§ 79 Foregår pasningen i et privat hjem, kan der gives tilladelse til, at der kan modtages op til 5 børn

§ 81  Kommunalbestyrelsen skal godkende aftalen om privat pasningsordning og føre løbende tilsyn med ordningen

 

2

Krav og godkendelseskriterier

En privat børnepasser skal være fyldt 18 år. Sorø Kommune vurderer, om en ansøger kan godkendes som privat børnepasser, og hvor mange børn den private børnepasser kan godkendes til.

Følgende kriterier indgår i godkendelsen:

  • De fysiske rammer – antal rum og m2, hvor børnene kan være
  • Børnepasserens egnethed til opgaven i form af personlige og faglige kvalifikationer
  • Om forholdene i det enkelte hjem er egnede til, at der passes børn i hjemmet

 

3

Antal børn

Der kan højest gives tilladelse til at passe 5 børn, hvis pasningen varetages af en person.

Varetages pasningen af to personer, kan der gives tilladelse til op til 10 børn. Der gives en skriftlig godkendelse til at passe det antal børn i en privat pasningsordning, der anses for forsvarligt, men udgangspunktet vil være 5 børn.

 I øvrigt vil Sorø Kommune, ved den konkrete pasningsaftale, der indgås mellem den private børnepasser og forældre, vurdere om aftalen kan godkendes. Følgende kriterier kan indgå i vurderingen:

  • De fysiske rammer
  • Antallet af egne børn
  • Børnenes aldersfordeling
  • Den private børnepassers ressourcer

Hensynet til barnet/børnene vil altid vægtes tungest ved vurdering af en konkret aftale og generel godkendelse.

En godkendelse er baseret på de forhold, der gjorde sig gældende på godkendelsestidspunktet. Såfremt der sker væsentlige ændringer, vil en ny godkendelse blive udarbejdet eller meddelt ophørt.

Sorø Kommune vil ved enhver generel godkendelse eller ændring heri samt ved vurderingen af en konkret pasningsaftale træffe en konkret og individuel afgørelse.

 

4

Tilsyn

Sorø Kommunes tilsyn udføres som et anmeldt og uanmeldt besøg pr. år.

Pasningsaftalerne, der indgås mellem de private børnepassere og forældrene, er ligeledes en del af tilsynet. Tilsynet varetages af en pædagogisk uddannet fagperson.

 

5

Optagelse i et kommunalt dagtilbud

 Barnet er omfattet af de almindelige regler om optagelse i kommunalt dagtilbud, hvis den private pasningsordning ophører, eller barnet ikke kan fortsætte/optages i ordningen.