Asbest i Smedeparken

Her finder du svar på spørgsmål om asbest i bebyggelsen i Smedeparken samt relaterede spørgsmål.

Sorø Kommune har været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed for at få en vurdering af, hvad fundet af asbest betyder for beboerne i Smedeparken. Deres vurdering er, at der er tale om en betydelig forurening med asbest i boligerne i Smedeparken, samt at forureningen udgør en nærliggende sundhedsfare for beboerne. Deres anbefaling er derfor, at beboerne fraflytter Smedeparken indtil forureningen er fjernet.

DAB og Sorø Boligselskab har foretaget målinger i alle Sorø Boligselskabs blokke i Smedeparken fordelt over etagerne. Sorø Kommunes tekniske rådgiver vurderer, at der med de foretagne prøver er skabt et repræsentativt billede af situationen i Smedeparken.

Sorø Kommune har handlet på baggrund af denne vurdering og udstedt påbud om at genhuse samtlige beboere i Smedeparken.

Du kan læse vurderingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed af 18. april 2024 her

Alle spørgsmål vedrørende genhusning og rengøring af ejendele fra boligerne i Smedeparken skal rettes til Sorø Boligselskab eller DAB.

Find kontaktoplysninger til DAB her

Find kontaktoplysninger til Sorø Boligselskab her

Alle henvendelser vedrørende eventuel bekymring i relation til eksponering for asbest skal rettes til egen læge. Arbejdsmedicinsk klinik har rettet henvendelse til de praktiserende læger i Sorø Kommune med information om dette.

Har du spørgsmål eller er du bekymret over den bebyggelse, du bor i, skal du henvende dig til dit boligselskab. Boligselskabet skal holde sine beboere opdateret i forhold til, hvad der sker og hvornår – f.eks. i forhold til eventuelle målinger i boligerne. 

Sorø Kommune er tilsynsmyndighed, og vi holder øje med udviklingen og sender data til Styrelsen for Patientsikkerhed, når der foreligger målinger af indeklimaet i en bebyggelse. Styrelsen for Patientsikkerhed er myndighed på sundhedsområdet og rådgiver Sorø Kommune i forhold til dette. Kommunen kan ikke handle, før dit boligselskab har foretaget målinger, som påviser en sundhedsrisiko ved at bo i en given bebyggelse.

Sorø Boligselskab har fået foretaget målinger i Elmelunden og i Østervang. Sorø Kommune følger op på resultaterne af målingerne, når vi modtager dem fra Sorø Boligselskab.

Sorø Kommune har ud fra et forsigtighedsprincip igangsat målinger både indendørs og udendørs på Frederiksberg Skole og i daginstitutionerne. Der er taget 85 prøver i alt i luften og på overflader i form af geltapeprøver såvel indendørs som udendørs.

Rapporten fra asbestmålingerne konstaterer ingen asbest i luftprøver og kun påvist asbest i én geltapeprøve taget ved indgangsdøren til lærerværelset på skolen. Det vurderes ikke, at der er nogen påvirkning med asbestfibre på området. Ud fra et forsigtighedsprincip igangsætter Sorø Kommune en grundig rengøring i det pågældende område.

Teknologisk Institut vurderer i rapporten, at både luftprøverne og geltapeprøverne er repræsentative for skolen og institutionerne samt udearealerne.

Læs mere om rapportens konklusioner her

Sorø Kommune har været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed for at få en vurdering af, hvad fundet af asbest betyder for beboerne i Smedeparken. Deres vurdering er, at der er tale om en betydelig forurening med asbest i boligerne i Smedeparken, samt at forureningen udgør en nærliggende sundhedsfare for beboerne. Deres anbefaling er derfor, at beboerne flytter fra Smedeparken indtil forureningen er fjernet.

Læs mere i vurderingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed den 18. april 2024 her

Alle henvendelser om eventuel bekymring i relation til eksponering for asbest skal rettes til egen læge.

Styrelsen for Patientsikkerhed skriver således om asbest i en skrivelse til Sorø Kommune:

"Den overvejende helbredsmæssige risiko ved udsættelse for asbest er forbundet med indånding af asbestfibre, der afsættes i lungevævet. Det er velkendt at indånding af asbestfibre kan give anledning til alvorlige lungesygdomme blandt personer, der erhvervsmæssigt har været eksponeret for asbest i mange år, altså individer med en betydelig udsættelse. Ved en lavere udsættelse har man kunnet se hos enkelte, mange år efter udsættelsen, udvikling af den sjældne sygdom lungehindekræft.

Alle byboere udsættes for en lille mængde asbest, i det byens asbesttage forvitrer og frigør asbestfibre til luften. Denne eksponering vurderes generelt at udgøre en meget begrænset sundhedsrisiko i relation til kræftudvikling. Dog er asbest et kendt kræftfremkaldende stof og eksponering af mennesker for asbestfibre bør holdes så lav som muligt.

Koncentrationer af asbest i luften 

Det europæiske arbejdsmiljøagentur har fastsat en grænseværdi for asbest på 0,1 fiber per kvadratcentimeter (dvs 100.000 fibre per kubikmeter) ved en 8-timers arbejdsdag. Grænseværdien for erhvervsmæssig eksponering overvejes dog sænket til 0,001 fibre per kvadratcentimeter (dvs. 1.000 fibre per kubikmeter).

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0160_DA.html

Det norske Folkehelseinstituttet har publiceret anbefalinger til indeklimaet, hvor en risikovurdering i relation til asbest fremgår. I denne vurderes, at udgangspunktet bør være, at der ikke er et målbart indhold af asbestfibre i indemiljøet. Ved påvisning af asbestkoncentrationer over 1000 fibre per kubikmeter bør der igangsættes tiltag for at reducere eksponeringsniveauet.

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2015/anbefalte-faglige-normer-for-inneklima-pdf.pdf

Ligeledes vurderer de nederlandske myndigheder, at der kan være en sundhedsrisiko forbundet med ophold på lokaliteten ved en luftkoncentration på over 1000 asbestfibre per kubikmeter. RIVM rapport 711701037 Relevancy of human exposure via house dust to the contaminants lead and asbestos

Senest opdateret 06-06-2024