Spildevand på landet

Bor du udenfor kloaknettet, skal du håndtere spildevandet i dit eget rensningsanlæg, som du selv er ansvarlig for at anlægge og vedligeholde.

Spildevandet skal først passere igennem en bundfældningstank, inden det føres til dit rensningsanlæg, som kan være et minirensningsanlæg, nedsivningsanlæg, filteranlæg eller pileanlæg.

Du skal i samarbejde med en autoriseret kloakmester søge tilladelse, hvis du ændrer dit spildevandsanlæg, etablererer et nyt anlæg eller vil tilslutte din ejendom til den offentlige kloak.

Ansøg om anlæg

Kontakt en kloakmester for hjælp til ansøgningen

Ansøg om anlæg

Du skal kontakte din kloakmester og få ham til at ansøge om kloakarbejdet

Læs om økonomisk hjælp til kloakarbejde.

 

Private renseanlæg

Find det rigtige spildevandsanlæg

Der er flere private renseanlæg at vælge i mellem. Du skal vælge det anlæg, der passer bedst til din ejendom. Dette kan en autoriseret kloakmester hjælpe dig med at finde ud af.

 Nedsivningsanlæg Se film om anlæg Vejledning om anlæg
 Beplantet filteranlæg Se film om anlæg Vejledning om anlæg
 Sandfilteranlæg Se film om anlæg Vejledning om anlæg
 Minirensningsanlæg Se film om anlæg Vejledning om anlæg
 Pileanlæg Se film om anlæg Vejledning om anlæg
 Rodzoneanlæg   Vejledning om anlæg

 

Tag- og overfladevand må ikke blive ledt til septiktank eller renseanlæg. Du skal derfor håndtere regnvand på egen grund uden at være til gene for naboejendomme. Du kan f.eks. etablere en faskine eller regnbede til nedsivning af regnvandet.

Mange boliger på landet har mekanisk rensning af spildevandet i en bundfældningstank, som kun i utilstrækkeligt omfang reducerer indholdet af forurenende stoffer, inden spildevandet udledes til vandløb, søer eller nedsives i jorden. Udledningen af dårligt renset spildevand belaster vandmiljøet og forringer livsbetingelserne for vores dyre- og planteliv.

Folketinget har derfor i 1997 besluttet at styrke indsatsen for at forbedre rensning af spildevandet i det åbne land ved at indføre Vandområdeplanerne. I områder i det åbne land, som er udpeget med indsatskrav, er det vurderet, at vandløb er forurenet af spildevand i et sådant omfang, at vandområdeplanernes mål ikke er opfyldt.

Ejendomme, der udleder spildevand til vandløb og søer, hvor målsætningen ikke er opfyldt, skal derfor iværksætte en forbedret rensning af spildevandet i de kommende år. Ejendommene skal installere renseanlæg, der som minimum renser for organiske stoffer og afhængig af vandområdet også reducerer kvælstof- og fosforindholdet i spildevandet.

Hvis din ejendom ikke opfylder kravene til spildevandsrensningen i det område, hvor du bor, vil vi stille krav om yderligere rensning af spildevandet. Det vil sige, at du skal etablere et spildevandsanlæg på din ejendom, der opfylder det rensekrav, som er fastsat i Vandområdeplanerne.

Alle ejendomme i Sorø Kommune vil blive vurderet for at sikre, at ingen ejendomme længere har direkte udledning af spildevand.

Om spildevandsrensning på den enkelte ejendom skal forbedres, bliver fastsat ud fra en konkret vurdering af nuværende anlæg, grundvand og vandmiljøet i omgivelserne.

Du vil modtage et påbud med en frist for, hvornår anlægget skal være færdigt. Samtidig vil du modtage et tilbud om et kontraktligt medlemskab af Sorø Spildevand A/S.

Rensekravet er fastsat af Miljøstyrelsen ud fra en konkret vurdering af grundvand og det omgivende vandmiljø i vandløb og søer, for at sikre at spildevandet renses tilstrækkeligt for følgende nærringstoffer:

  • S: nedbrydning af nitrogenforbindelser
  • O: reduktion af organiske stoffer
  • P: reduktion af fosfor

Læs mere om rensekravene hos Miljøstyrelsen

1) Kontakt en autoriseret kloakmester.

En kloakmester kan hjælpe med vejledning, herunder om rensemulighederne. Herefter skal du få indhentet tilbud på et renseanlæg der lever op til rensekravet på ejendommen. Det kan være en fordel at hente tilbud fra flere autoriserede kloakmestre

2) Ansøg om tilladelse til etablering af renseanlæg.

Når du har valgt en løsning, skal der ansøges om en tilladelse fra kommunen. Det er oftest den autoriserede kloakmester, som indsender en ansøgning om etablering af et renseanlæg. Ansøgningen skal indsendes gennem www.bygogmiljoe.dk.

3) Etablering af renseanlægget.

Hvis ansøgningen kan godkendes, giver vi en tilladelse og kloakmesteren kan herefter påbegynde etableringen af det nye rensningsanlæg. Du må ikke etablere anlægget, før du har en tilladelse, og anlægget skal etableres af en autoriseret kloakmester.

4) Færdigmeld rensningsanlægget

Når rensningsanlægget er anlagt, skal vi have dokumentation herfor, i form af en færdigmelding med stempel fra den autoriserede kloakmester, inkl. målfast tegning af anlæggets placering.

Uden en færdigmelding er et påbud om forbedret rensning ikke at betragte som efterlevet og vi kan ikke rette BBR.

Der er nogle økonomiske hjælpeordninger, som du som boligejer muligvis er berettiget til, hvis du har modtaget et påbud om forbedret spildevandsrensning.

Som alternativ til selv at anlægge et rensningsanlæg, kan du vælge at tegne et kontraktligt medlemskab hos Sorø Forsyning. Et medlemskab hos forsyningen indebærer, at forsyningen etablerer, driver og vedligeholder en spildevandsløsning på din ejendom, der opfylder påbuddets rensekrav. Ved kontraktligt medlemskab er det forsyningen, der bestemmer, hvilken spildevandsløsning der etableres. Det kan både være i form af et privat renseanlæg, men det kan også være tilslutning til en spildevandsledning i det offentlige kloaksystem.

Du modtager først et tilbud, og herefter kan du vælge at takke ja eller nej til tilbuddet.

Tilbuddet omfatter alene håndtering af spildevand. Regnvand skal du fortsat selv håndtere.

Etableringsomkostninger

Et kontraktligt medlemskab af forsyningen koster et tilslutningsbidrag på kr. 40.196,00 kr. inkl. moms. Tilslutningsbidraget indeksreguleres hvert år.

Herudover betaler du selv udgifterne til en godkendt bundfældningstank samt rørlægning fra ejendommen til bundfældningstanken og derfra videre til spildevandsløsningen. Disse priser vil variere alt efter de tilbud man få af de individuelle kloakmestre.

Årlige driftsomkostninger

Herefter skal du betale et vandafledningsbidrag, samt et fast årligt afledningsbidrag. For 2022 er vandafledningsbidraget 52,85 kr. pr. m3 og afledningsbidrag på 662,90 kr. pr. år. Vandafledningsbidraget fastsættes af Sorø Spildevand A/S og godkendes af Byrådet fra år til år.

Du skal yderligere betale eventuelle el-udgifter, hvis der skal etableres minirenseanlæg eller pumpestation for håndtering af spildevandet fra ejendommen.

Hvis din ejendom bliver udpeget til at skulle tilsluttes den offentlige kloak, og du har et godkendt renseanlæg på ejendommen, kan ejendommen efter en konkret vurdering, blive fritstillet for tilslutning og betaling af kloaktilslutningsbidrag i en overgangsperiode:

  • 50 år for lukkede pileanlæg
  • 30 år for minirenseanlæg
  • 20 år for øvrige anlæg

Fritstillingen gælder fra anlægget er færdigmeldt.

Tømningsordninger

Regulativ for tømning af bundfældningstank

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter afdeling for Spildevand
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13