Oftest stillede spørgsmål til Afdragsordningen

Lånet omfatter det påbudte kloakarbejde og tilslutningsbidrag.

Lånet omfatter det påbudte kloakarbejde, ejendommene har allerede betalt tilslutningsbidrag

Lånet omfatter den påbudte spildevandsløsning

Du kan låne penge ’bare til kloakarbejdet’ hvis du ikke ønsker kontraktligt medlemskab

Og du kan låne penge til både kloakarbejde og tilslutningsbidrag hvis du ønsker kontraktligt medlemskab

Den lovbestemte afdragsordning der gælder Tilslutning til kloak i byen og spildevandsrensning på landet er hjemlet i Bekendtgørelse om Afdragsordning fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt BEK nr., 108 af 29-01-2015.

Den låneordning der er vedtaget af Sorø Forsynings A/S gælder lån til kloakseparering i byen og er hjemlet i Betalingsloven § 4c.

  1. Du skal søge inden dit varsel om påbud løber ud. Dvs. du skal have sendt din ansøgning inden for den måned dit varsel er.
  2. Den samlede årlige husstandsindkomst skal være under 352.642 kr. (2024-niveau) på ansøgningstidspunktet. For hvert hjemmeboende barn under 18 år forhøjes beløbet med 197 kr. Dog max 4 børn.

Neden for ser du en vejledende principskitse for et sagsflow. Skitsen gælder KUN for Tilslutning til kloak i byen og spildevandsrensning på landet. Du skal være opmærksom på at tidsfristerne er kortere for sager vedr. separatkloakering i byen.

 

Hvis du har modtaget varsel om påbud om tilslutning i byen eller forbedret spildevandsrensning på landet skal du ansøge via energistyrelsens hjemmeside: Ens.dk.

Du kan også hente blanketten her

Har du modtaget varsel om påbud om kloakseparering i byen skal du ansøge via Sorø Kommunes hjemmeside: Afdragsordninger under ’Varsel af påbud om at adskille regn- og spildevand

Søg her

Det er grundejers ansvar at søge ordningen inden varslet løber ud.

Det er grundejers ansvar selv at kontakte Sorø Forsyning om at få et lån når Sorø Kommune har indstillet at ansøger er berettiget til ordningen.

Du skal som grundejer og låntager acceptere tilbuddet fra forsyningen hvis du vil have lånet. Hvis du ikke acceptere lånet inden for fristen bortfalder muligheden for, på et senere tidspunkt at ville benytte sig af ordningen.

Fristener for hvad der gælder for dig, afhænger af hvad det er for kloakarbejde du søger til: tilslutning til kloak i byen, kloakseparering i Byen eller spildevandsrensning på landet. I hovedmenuen kan du se en beskrivelse af hver enkelt kloakteringstype og læse nærmere herom.

Ja hvis du vil blive påbudt at tilslutte din ejendom til offentlig kloak eller hvis du ønsker at indgå kontraktlige medlemskab med Sorø Forsyning, så kan der også søges om lån til tilslutningsbidraget.

Ja du har ret til, til en hver tid, helt eller delvist at indfri lånet. I den forbindelse får du reduktion i de samlede omkostninger.

Læs evt. nedenstående standardtekst fra Gældsbrevet som Sorø forsyning sender til dit ved indgåelse af lånet.

Debitor (det er dig) har til enhver tid ret til helt eller delvist at indfri sine forpligtelser i henhold til dette gældsbrev. I tilfælde af en delvis indfrielse udover afdragsprofilen i bilag 1 har Debitor ret til en reduktion af de samlede kreditomkostninger, der består af renter og omkostninger i den resterende del af gældsbrevets løbetid. Kreditor (det er Sorø forsyning) er ikke forpligtet til at acceptere ekstraordinære afdrag på under kr. 1.000.

I tilfælde af førtidig tilbagebetaling af det skyldige beløb har Kreditor ret til kompensation for eventuelle omkostninger, der er direkte forbundet med Debitors førtidige tilbagebetaling af det skyldige beløb. Kompensationen skal være rimelig og skal fastsættes ud fra objektive kriterier.

Kompensationen kan ikke overstige 1 pct. af det skyldige beløb, der tilbagebetales før tid, hvis der er mere end 1 år mellem den førtidige betaling og gældsbrevets aftalte ophørstidspunkt. Hvis perioden ikke overstiger 1 år, kan kompensationen ikke overstige 0,5 pct. af det skyldige beløb, der tilbagetales før tid.

Kan Kreditor dokumentere, at de tab, som Kreditor har lidt som følge af den førtidige tilbagebetaling, overstiger grænserne på hhv. 1 pct. og 0,5 pct., kan Kreditor undtagelsesvist kræve en højere kompensation. Hvis kompensationen, som Kreditor kræver, overstiger Kreditors faktiske tab, er Debitor berettiget til en tilsvarende nedsættelse.

En kompensation for førtidig tilbagebetaling kan ikke overstige det rentebeløb, som Debitor skulle have betalt i perioden mellem den førtidige betaling og gældsbrevets aftalte ophørstidspunkt.

Nej, benytter du afdragsordningen er det Sorø spildevand A/S der sørger for at udbyde opgaven til kloakmester, og få opgaven udført.

Hvis du har fået varsel af påbud om forbedret spildevandsrensning ude i det åbne land, har Teknik og Miljøudvalget truffet beslutning om at forlænget fristen til 3 år for alle ejendomsejere. Fristen kan derfor ikke forlænges yderligere, da der allerede er givet fristforlængelse.

Desuden får du kun fristforlængelse i forbindelse med at optage lånet. Hvis ikke du er berettiget til lånet får du 3 år til kloakarbejdet på landet og 3 måneder for kloakarbejde i byen.

Betaling for håndtering af spildevand | Energistyrelsen (ens.dk)

under Hjælp til grundejere ved afgørelse om forbedring ad spildevandsrensning eller kloakering kan du under Regler og flere støttedokumenter finde ’Spørgsmål og svar til bekendtgørelsen’

Denne FAQ blev udarbejdet af Naturstyrelsen i forbindelse med at en lovændring til afdragsordningen trådte i kraft i 2015.

Læs FAQ

De første spørgsmål omhandler overgangen til bruges af den nye lov og er ikke længere relevante.

Men fra afsnit 2 til 6 er spørgsmål og svar fortsat gældende.

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter afdeling for Spildevand
Senest opdateret 24-08-2023