Oftest stillede spørsgmål til indefrysningsordningen

Lånet omfatter kloakarbejde og tilslutningsbidrag.

Lånet omfatter ikke arbejde til en privat løsning f.eks. nedsivning i faskine, men kun tilslutning til det kollektive anlæg

Det gælder både ved påbud om ny tilslutning til kloak og senere påbud om afkobling af regnvand ved fejltilslutning.

Lånet omfatter kun kloakarbejde, da der ikke er tilslutningsbidrag

Lånet omfatter ikke arbejde til en privat løsning f.eks. nedsivning i faskine, men kun tilslutning til det kollektive anlæg

Det gælder både ved ny tilslutning til separatkloak og senere påbud om udbedring af fejltilslutning.  

UDEN kontraktligt medlemskab: kun kloakarbejde

MED kontraktligt medlemskab: kloakarbejde og tilslutningsbidrag

For at være berettiget til at låne penge ved kommunen via denne låneordning, skal du opfylde en række krav, se afsnit om krav herunder.

 • Du eller din partner (medejer) skal modtage pension dette kan være folkepension, social pension eller el. pension eller været gået på efterløn.
 • Du skal have fast bopæl i Danmark og bo på ejendommen.
 • Du skal have friværdi i dit hus.

Du kan først søge om indefrysning når du HAR modtaget påbud om at spildevandet skal håndteres, enten ved separatkloakering eller tilslutning til offentlig kloak hvis du bor i byen eller ved en privat renseløsning hvis du bor på landet.

Ansøgningen sker direkte på nettet. Du logger ind med Mit-ID og efterfølgende sendes ansøgningen til Borgerservice, der behandler sagen.

Borgerservice tjekker som en del af deres sagsbehandling om du har modtaget påbuddet fra kommunens spildevandsafdeling.

Når du har fået et påbud, er der ingen frist for at søge om et lån. Du skal opfylde påbuddet inden fristen på påbuddet udløber. 

Der findes to forskellige muligheder for at få økonomisk hjælp til betaling af påbudte kloakudgifter.

 1. Indefrysning af lån til betaling af kloakudgifterne på ejendommen (for pensionsmodtagere) tinglyses med sikkerhed i ejendommen
  1. Det er denne låneordning, du læser om her.
 2. Afdragsordning hos Sorø Forsyning (ved årlige indkomst under 352.642 kr. (2024-niveau))
  1. Du kan læse om afdragsordningen her: [INDSÆT LINK]

 

Indefrysning gælder kun udgifter til kollektive anlæg eller det påbudte spildevandsanlæg - dvs. tilslutningen til Forsyningens kloak. Ejer kan ikke få indefrosset udgifter til egen faskine til håndtering af regnvand, da det ikke er et kollektivt anlæg, men en privat løsning. 

Lånet forrentes med en årlig rente, der er indeholdt i det beløb der tinglyses i skadesløsbrevet.

Lånet vokser således lidt hvert år indtil huset sælges og lånet indfries, medmindre du ønsker at betale af på det løbende.

Friværdi er den værdi din bolig har nu, minus den tinglyste gæld i boligen. Dvs. at den værdi din bolig kunne sælges til i dag, hvis du solgte, minus den gæld du fortsat mangler at betale af på dit boliglån.

Ja, det er et krav at ejer (låneberettiget) selv bor i ejendommen jf. LBK nr. 256 af 25/02/2021 §1 stk. 4, 2.

Nej, Du kun kan søge om lånet til én ejendom, den du bor på. Har du først modtaget lån én gang kan du ikke låne til de andre huse, heller ikke selvom den/de ligger i anden kommune.

Det er den kommune hvor ejendommen ligger i som yder lån. Og du skal derfor søge i den kommune hvor ejendommen ligger

Hvis du har friværdi i huset, kan lånet optage en del af - eller hele friværdien.

Man kan godt betale af over tid. Hvis det ønskes, laver ejer en aftale med borgerservice om hvor meget ejer kan/skal afdrage med om måneden.

Det er lånet, der indefryses. Lånet er reelt en indefrysning af udgifterne, lånet bliver efter reglerne i § 4 sikret ved tinglyst skadesløsbrev.

Hvis du bliver godkendt til at optage lånet, betyder det konkret, at kommunen indefryser udgifterne. Du vil få gæld til Sorø Kommune. Lånet betales først tilbage den dag du sælger dit hus.

Når borgerservice har undersøgt om du lever op til kravene for lån, skriver de et bevillingsbrev til dig i hvilket de angiver, om du er berettiget til lånet.

Hvis du er berettiget angiver borgerservice hvor stort et beløb du kan låne op til. Beløbet afhænger af hvor stor din friværdi er.

Når du har modtaget tilbud fra en eller flere autoriserede kloakmestre sender du tilbud fra den kloakmester du vil have til at lave arbejdet ind til spildevand@soroe.dk. I spildvandsteamet tjekker vi om kloakmester giver tilbud på det du har modtaget påbud om.

Vær opmærksom på at hvis du vælger faskine-løsning, dækkes denne del af udgiften ikke af lånet og kloakmester skal derfor sende et specificeret tilbud hvoraf det fremgår hvilke udgifter der vedrører tilslutningen til kloakken.

Derefter tinglyser Borgerservice et skadesløsbrev på ejendommen som sikkerhed for lånet, hvor der er indeholdt både udgiften + til renter igennem årene, derfor er beløbet højere end fakturaens lydende.

Ja, du bestemmer selv hvilket autoriseret kloakfirma, der skal løse opgaven på din ejendom. Kommunen anbefaler dog at du indhenter mere end et tilbud på kloakarbejdet.

Du er derfor også selv ansvarlig for at få skrevet kontrakt med kloakmester og få udført opgaven inden for den påbudte frist.

Hvis ejer dør eller komme på plejehjem, så overtager partneren/ægtefælden, der sidder i uskiftet bo, lånet uanset om denne modtager pension eller ej. LBK nr. 256 af 25/02/2021 § 5

Loven hedder Grundskyldslåneloven - Lovbekendtgørelse nr. 256 af 25. februar 2021.: Bekendtgørelse af lov om lån til betaling af grundskyld m.v.

Det er lovens § 1, stk. 1, pkt. 2: ”Udgifter til tilslutning af de pågældende ejendomme til kollektive anlæg i tilfælde, hvor der er tilslutningspligt”.

og

Lovens §1 stk., stk. 2., ”Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at låneordningen ud over de udgifter, der er nævnt i stk. 1, også skal omfatte vej- og kloakudgifter og lign., der påhviler ejendommene”.

Vejledning til loven (vejledning nr. 113 af 9. juni 1994) i hvilken det fremgår at:

”Udgangspunktet for den nærmere afgrænsning af tilslutningsudgifter er, at det skal være udgifter vedrørende foranstaltninger, der er led i det faste apparat, der skal til for overhovedet at modtage den pågældende ydelse.”

Lovens § 1, stk. 1, pkt. 2 siger: ”Udgifter til tilslutning af de pågældende kollektive anlæg i tilfælde, hvor der er tilslutningspligt.”

 • Det kollektive anlæg: En samlebetegnelse for hele det offentlige kloaknet fra de enkelte ejendommes skelbrønd til udløb i renseanlæg eller recipient, hvortil alle kan tilslutte sig og hvortil der for spildevand er tilslutningspligt i kloakopland.

Det er et kollektivt anlæg fordi, det kommer mange borgere til gode at de kan få afledt deres spildevand gennem det offentlige kloaknet, frem for at skulle lave en individuel privat løsning til håndtering af spildevandet.

 • Tilslutningspligt: Betyder at de ejendomme der ligger i kloakopland (altså inden for et område i spildevandsplanen der er kloakeret for enten spildevand eller både spildevand og regnvand) skal tilsluttes den offentlige kloak. Ejendommene har pligt til at tilslutte sig. I helt særlige tilfælde kan kommunen dispensere fra pligten.

Vejledning til loven (vejledning nr. 113 af 9. juni 1994) siger at: ”Udgangspunktet for den nærmere afgrænsning af tilslutningsudgifter er, at det skal være udgifter vedrørende foranstaltninger, der er led i det faste apparat, der skal til for overhovedet at modtage den pågældende ydelse.”

 • Led i det faste apparat: Skelbrønde der er koblet til den offentlige kloak, er led i det faste apparat i det de udgør en del af det store netværk. Det faste apparat er en anden måde at skrive kloaksystem på, og kan sidestilles med det kollektive anlæg.
 • Den pågældende ydelse: Tilførsel af drikkevand til ejendommen og det at komme af med husspildevand i kloakerede områder er ydelser som borgerne i Sorø Kommune får fra det offentlige mod betaling. Drikkevand kommer fra vandværkerne gennem en drikkevandsledning, mens husspildevand afledes fra ejendommene via en kloakledning. Så den pågældende ydelse i dette tilfælde er afledning af husspildevand gennem ledningen til spildevand og evt. også tag- og overflade vand i det områder, hvor der også er anlagt en regnvandsledning.

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter afdeling for Spildevand
Senest opdateret 24-08-2023