Håndtering af regnvand

Som grundejer har du ansvar for, at det regnvand, der falder på din grund, holdes indenfor matrikelgrænsen eller afledes gennem et afløbssystem, så der ikke opstår gener for naboejendommene.
Regnvand kan håndteres på forskellige måder. Nedenfor kan du læse mere om forskellige løsninger afhængig af kloakforholdene hvor du bor.

Du har som udgangspunkt en ret og en pligt til at aflede dit regnvand til det offentlige kloaknet, hvis du bor i separatkloakeret eller fælleskloakeret område. Hvis du bor i et område som kun er spildevandskloakeret, må du ikke lede overfladevand til kloakken. Her er kloakken udelukkende beregnet til husspildevand, hvor husspildevandet ledes videre til et renseanlæg. Regnvand skal i spildevandskloakerede områder afledes lokalt, f.eks. ved nedsivning i faskine eller regnbede.

Du kan se hvilken type kloak, der løber forbi dit hus på kommunens statuskort. Du finder oplysningerne under ’Spildevandsplan 2020’.

Se kommunens statuskort her

 

Ændring af kloakforhold på egen grund
Ved væsentlige ændringer af en ejendoms anvendelse, inden for et separatkloakeret eller et fælleskloakeret byområde, stilles der krav om at udledningen fra det samlede tag- og belægningsareal, som hovedregel, ikke må overstige 60 % af det samlede grundareal. Det vil dog bero på en konkret vurdering i den enkelte sag. Se mere i Spildevandsplanens afsnit 3.1.

Du kan få lov til at aflede regnvandet lokalt - f.eks. ved at nedsive det i en faskine (et hulrum, som opsamler regnvand og leder det direkte ned i jorden) eller et regnvandsbed.

Omfangsdræn
Du må kun udlede vand fra omfangsdræn til en separat regnvandsledning eller til en fælleskloak. Du skal anmelde udledningen til spildevandsmyndigheden på spildevand@soroe.dk. I spildevandskloakerede områder skal vand fra omfangsdræn håndteres lokalt (f.eks. ved nedsivning i faskiner eller lignende).

Uden for kloakerede områder gælder vandløbsloven og miljøloven ved større byggerier (normalt over 300 m²). Hvis du bor uden for kloakopland, skal dit regnvand som udgangspunkt afledes lokalt på egen grund. Se dog afsnittet "Udledning af regnvand til vandløb, søer eller lignende" nedenfor.

Du kan også aflede dit regnvand på din egen grund. Det vigtigste er bare, at det ikke må give anledning til gener for dig selv og din bolig, eller for din nabo. I folderen Brug dit regnvand klogt kan du læse mere og finde inspiration til regnvandshåndtering.

Læs folderen "Brug dit regnvand klogt" her

 

Du skal sørge for, at dit nedsivningsanlæg er stort nok til at klare de større regnskyl. Du kan få hjælp til dimensionering og udførelse af et nedsivningsanlæg hos organisationen LAR i Danmark.

LAR i Danmark

 

Retningslinjer for nedsivning af regnvand
Nedsivningsanlægget skal overholde følgende afstandskrav, uanset om der kræves tilladelse, eller ej:

  • Nabo og vejskel - 2 meter
  • Bygninger med beboelse - 5 meter
  • Øvrige bygninger - 2 meter
  • Drikkevandsboring - 25 meter
  • Naturområder, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 - 25 meter (normalafstand)
  • Nedsivningsanlæg til spildevand - 25 meter
  • Jordvarmeslanger - 5 meter
  • Isolerede jordvarmeslanger - 2 meter

Der bør ikke plantes træer eller større buske nærmere end 3 meter fra nedsivningsanlægget, da rødderne kan tilstoppe anlægget.

Undgå brug af pesticider, mos-bekæmpelsesmidler og vejsalt, da det kan forurene grundvandet. Det gælder både i haven og på arealer, hvor vandet opsamles og ledes til nedsivningsanlægget.

Ved fjernelse af et nedsivningsanlæg, skal jorden under anlægget fjernes og bortskaffes.

Bemærk at nedsivning ikke altid er tilladt på ejendomme i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for drikkevand. På Sorøkortet kan du se BNBO områder under ’vandindvinding’ og ’Boringsnære beskyttelsesområder BNBO’.

Se Sorøkortet her

 

Afkobling af regnvandsstik fra skelbrønd skal udføres af autoriseret kloakmester
Hvis du (udenfor BNBO) vil nedsive regnvand, der tidligere har været afledt til den offentlige kloak, skal en autoriseret kloakmester stå for afkoblingen og afpropningen af den eksisterende kloak. Du må gerne selv etablere selve nedsivningsanlægget.

Skal jeg søge tilladelse til at nedsive mit regnvand?
Hvis du ønsker at etablere en LAR (lokal afledning af regnvand) løsning til håndtering af dit regnvand, skal du søge om tilladelse ved Sorø Kommune. Det gør du ved at sende en ansøgning med placering og dimensionering af anlægget til spildevand@soroe.dk eller via Byg og Miljø.

Husk at færdigmelde din regnvandshåndtering
Når anlægget er etableret, skal du indsende en færdigmelding til os på spildevand@soroe.dk eller via Byg og Miljø. Færdigmeldingen skal som minimum inkludere placering af anlægget, samt en beskrivelse af hvad der er etableret.

Drift og vedligehold
Drift og vedligeholdelse af afløbsinstallationer, herunder nedsivningsanlæg, er ejerens ansvar.

Sorø Kommune anbefaler ikke at udlede regnvand til vandløb eller søer. Det er af hensyn til recipientens kapacitet (en betegnelse for et vandområde, der modtager spildevand), og for at undgå for mange punktudledninger i øvrigt. Hvis du bor i et kloakeret område, vil Sorø Kommune normalt ikke give tilladelse til at udlede regnvand til en recipient.

Hvis du ønsker at udlede dit regnvand til vandløb eller sø, skal du søge om tilladelse ved Sorø Kommune. Det gør du ved at sende en ansøgning med placering og beskrivelse af anlægget samt størrelse af det areal der afledes vand fra til spildevand@soroe.dk eller via Byg og Miljø.

Du må gerne samle regnvand op til toiletskyl, tøjvask m.m.

Du skal ikke søge om tilladelse til at opsamle tagvand, men du skal anmelde det udførte arbejde til Sorø Kommune og dit vandværk. Du skal samtidig dokumentere, at arbejdet er udført af en autoriseret VVS-installatør, og at Rørcenteranvisning 03 er fulgt. Der skal etableres en korrekt tilbagestrømningssikring, så der ikke kan komme regnvand tilbage i drikkevandssystemet. Forkert konstruerede anlæg kan være en trussel for drikkevandskvaliteten, hvis der ikke er etableret en korrekt tilbagestrømningssikring, så der kan komme regnvand tilbage i drikkevandssystemet.

Du skal bruge Byg og Miljø til at anmelde arbejdet, når det er udført. Vælg aktiviteten "Opsamling af tagvand".

Vandafledningsbidrag
Hvis din ejendom afleder til offentlig kloak, skal du betale vandafledningsbidrag for regnvand anvendt i husholdningen, jf. takstbladet, der ligger på Sorø Forsynings hjemmeside.

Årsagen til dette er, at Sorø Forsyning skal rense spildevandet, uanset om det kommer fra regnvand eller fra din vandhane.

Hvis der er en godkendt måler, der måler den mængde regnvand, der bruges i husholdningen, afregnes der efter den målte mængde regnvand.

Alternativt kan man vælge at afregne for 40 m³/år for en normal husholdning, der bor i et et-familiehus.

Hvorfor bliver der ikke etableret regnvandsanlæg til husholdninger i Sorø?
Regnvandsanlæg kan være hensigtsmæssige i områder, hvor den tilgængelige grundvandsressource er begrænset. I Sorø Kommune er der generelt grundvand nok til det nuværende og det fremtidige forbrug. Når dette sammenholdes med den risiko for forurening af drikkevandssystemerne som et ekstra vandsystem i bygningen medfører, finder Sorø Kommune ikke, at der er ressourcemæssig begrundelse for at etablere regnvandsanlæg til husholdninger i kommunen.

På din BBR-meddelelse kan du se, om der er overensstemmelse mellem ejendommens kloakforhold og det offentlige kloaksystem. Er det ikke tilfældet, kan det medføre en udgift til kloakomlægning på din ejendom.

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter Teknik, Miljø og Drift
Senest opdateret 24-08-2023