Beskyttet natur

Du skal være opmærksom på, at der på din grund kan være beskyttet natur. Du kan se på kort, hvilke arealer der er registreret som beskyttet natur. Indenfor de beskyttede naturtyper, må du ikke bygge og grave. Du kan i helt særlige tilfælde få dispensation fra kommunen til tiltag indenfor den beskyttede natur.

Hvis du har natur på din grund, f.eks. eng, overdrev, mose eller sø, så kan den være beskyttet. Den beskyttede natur skal sikre levesteder for truede dyr og planter.

Du må derfor ikke bygge, grave, lave terrænændringer, tilplante, dræne eller sprøjte eller foretage lignende indgreb i de beskyttede naturområder. 

Lovlig landbrugsmæssig drift på arealerne må fortsætte, dog må den ikke ske ved sprøjtning, gødskning, omlægning eller særskilt jordbehandling, såning eller plantning.

Du kan få dispensation fra beskyttelsen til naturforbedrende tiltag.

Søg om dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3

Du kan søge om dispensation

Søg om dispensation

Ansøgningen skal indeholde:

  • Beskrivelse af projektet.
  • Kortbilag med markering af, hvor du vil ændre på tilstanden i et naturområde. 

§ 3-beskyttelsen omfatter søer og vandløb, heder, moser, strandenge, ferske enge og overdrev. De beskyttede områder udgør noget af den mest værdifulde natur i Danmark. § 3-områderne er spredt over hele landet og er afgørende levesteder for mange vilde dyr og planter. Samlet udgør områderne ca. 10 % af landets areal og repræsenterer bl.a. nogle af de flotteste og mest besøgte naturområder i Danmark. Samtidigt er mange af § 3-områderne små levesteder for det helt lokale dyre- og planteliv. Det er ikke lovligt at ændre tilstanden på disse områder. 

Find mere info hos Miljøstyrelsen

Det er naturværdierne på arealet, der afgør om et areal er beskyttet. For eksempel er det kun arealer med bestemte plantearter, der er beskyttede overdrev. Registreringen af beskyttet natur ændrer sig løbende i takt med, at der kommer ny viden om, hvor der findes natur, f.eks. baseret på besigtigelser, luftfotoanalyser eller konkret sagsbehandling.

Se på Sorøkortet om der er beskyttet natur på din ejendom. 

Du skal klikke "Beskyttede naturtyper" på under folderen "Naturbeskyttelse".

De beskyttede naturtyper, som du kan se på Sorøkortet under "Naturbeskyttelse", er en vejledende registrering, fordi beskyttede naturområder efterhånden kan miste deres status som beskyttet natur. Det kan blandt andet ske, hvis overdrev gror til og bliver til skov. Det omvendte kan også være tilfældet. Ny beskyttet natur kan opstå direkte ved gravning af ny sø eller naturgenopretning. Det kan også være i forbindelse med, at driften bliver mindre intensiv eller ophører på landbrugsjord. Vi opdaterer kortet løbende, når vi får ny viden om arealerne.

Det er altid arealets faktiske tilstand, der afgør, om arealet er beskyttet eller ej (hvis ikke der er foretaget indgreb i strid med beskyttelsen). Beskyttede vandløb er dog udpeget på anden måde og ændrer ikke status, selv om vandløbets vedligeholdelse ændres eller lignende.

Hvis du er tvivl om, hvorvidt naturen på din ejendom er beskyttet, så er du velkommen til at kontakte os. Send en mail til natur@soroe.dk, hvor du oplyser din adresse, matrikelnummer og ejerlav. Du skal beskrive beliggenheden af området - gerne ved at sende et kort.

Se på Sorøkortet om der er beskyttet natur på din ejendom. 

Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening indgik den 19. november 2010 en aftale om et bedre grundlag for beskyttelse af de naturtyper, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Aftalen indebærer, at kommunerne skal vedligeholde registreringerne af naturtyperne ved gennemgange af luftfotos, og eventuelt også ved at besigtige områder, der kunne være omfattet af beskyttelsen. Vi vil derfor fremover løbende foretage ændringer i registreringerne af § 3 beskyttede områder. I nogle tilfælde vil vi besøge områder, som der kan være tvivl om, efter forudgående orientering til ejer.

Du kan blive orienteret, hvis der sker ændringer af registreret natur på din ejendom, ved at tilmelde dig på din DinNatur.

Tilmeld dig DinNatur

Naturkvalitetsplanen har to hovedtemaer

En beskrivelse af hvor i Sorø Kommune, der findes værdifulde arter og artsrige naturområder, som vi alle sammen skal passe på i henhold til internationale aftaler til bevarelse af biodiversiteten, og

En beskrivelse af naturtemaerne fra kommuneplan 2013, der tilsammen udgør et "naturnetværk" for Sorø Kommune. Her forklares hvordan naturområder og grønne forbindelser er kortlagt på baggrund af mulige levesteder for dyr og planter. Netværket er opdelt i henholdsvis tør natur (overdrev), våd natur (enge, moser, vandløb, søer) og skovnatur.

I naturkvalitetsplanen har vi opstillet disse mål for naturen:

  • at kvaliteten i eksisterende naturområder løftes ved målrettet plejeindsats,
  • at levesteder for truede arter sikres og udvides,
  • at kommunens planlægning og afgørelser er med til at sikre og forbedre naturens tilstand,
  • at understøtte udviklingen af et naturnetværk for tør-, våd- og skovnatur.

Læs Naturkvalitetsplanen

Se kortbilagene til Naturkvalitetsplanen

Format: Naturkvalitetsplanen omfatter en tekstdel og et kortbilag. Udskrives i A4 liggende med venstre indbindingsmargin, dog kan kortbilaget med fordel udskrives i A3.

Find inspiration til naturpleje

Naturpleje

Find inspiration til at pleje dine naturarealer i pjecen "Naturen i landbruget".

Du kan få tilskud til at forbedre naturkvaliteten på din grund - Se ordninger hos Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen.

Naturplejeportalen giver gode råd om pleje af naturen.

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter Naturafdelingen
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13