Udvikling af Kultur og Fritidsområdet

På Kultur og Fritidsområdet arbejder vi løbende på at udvikle området og skabe gode rammer for at borgerne får lyst til aktivt at deltage i kultur- og fritidslivet.

Vi har i disse år særligt fokus på børnekulturen gennem indsatserne KulturKaptajner, Kumult og VestLæsland, der retter sig mod børn i vuggestue, børnehave og skole.

Derudover har vi indgået et partnerskab med DGI - Sammen om mere bevægelse. Her vil vi samarbejde om at skabe endnu bedre muligheder for at flere kan få et aktivt liv med sundhed og trivsel. De konkrete indsatser vil blive udviklet i samarbejde med foreninger, frivillige, borgere, organisationer og lokale aktører.

KulturKaptajner – en børnekulturel dannelsesrejse er Sorø Kommunes lokale børnekulturindsats, der rækker ud til alle børn i alderen 0-6 år gennem forskellige kulturforløb.

Børnene inviteres med på en kulturel dannelsesrejse, hvor de møder og aktivt deltager i kunst og kultur af høj kvalitet i deres dagtilbud og skole. Gennem kulturelle indtryk, kreativitet, leg og kunstnerisk håndværk arbejder børnene med at give deres oplevelser, følelser og fantasi kunstnerisk udtryk.

Læs mere om KulturKaptajner

Sorø Kommune er en del af landets største børnekulturindsats Kumult i Kulturregion Midt- og Vestsjællands seks kommuner: Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø.

Kumult rækker ud til alle kulturregionens børn og unge ud fra hensigten: Flest mulige børn og unge skal have adgang til kunsten og kulturen, fordi det har betydning for udviklingen og styrkelsen af deres fremtidige kompetencer.

Børnene deltager i kulturforløb med professionelle kunstnere inden for musik, scenekunst, billedkunst, litteratur, arkitektur, film og kulturhistorie. Her møder og oplever de kunst og kultur af høj kvalitet og får selv mulighed for at udfolde sig kreativt.

Læs mere om Kumult

I VestLÆSland samarbejder bibliotekerne i Lejre, Sorø, Slagelse, Ringsted, Kalundborg og Odsherred kommuner om en særlig læseindsats for de allermindste i årene 2021 til 2024. Initiativet er finansieret af Kulturministeriet og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Undersøgelser viser, at den tidlige indsats på læseområdet kan have stor betydning for barnets udvikling samt fysiske og psykiske sundhed. En tidlig indsats kan afhjælpe social ulighed, styrke børnenes sprog og dermed også deres evne til at lære at læse og på sigt tage en uddannelse. Dertil giver højtlæsning en række gevinster som ro, koncentration og fællesskab. Derfor er det et vigtigt indsatsområde for bibliotekerne i Kulturregion Midt og Vestsjælland.

Læs mere om VestLÆSland

Sammen om mere bevægelse er Sorø Kommunes partnerskabsaftale med idrætsorganisationen DGI.

Sammen om mere bevægelse har til mål at få flere aktive borgere i Sorø Kommune, og få flere mennesker ind i foreningslivet og bevægelsesfællesskaber. Dette gøres eksempelvis ved at understøtte foreninger og andre bevægelsesfællesskabers udvikling af de mange idræts- og motionstilbud som eksisterer. En stor del af partnerskabets rolle er at være en aktiv samarbejdspartner med en koordinerende funktion i Kommunens tværgående sundheds- og trivselsindsatser ift. det idræts- og bevægelsesfaglige perspektiv. Partnerskabet er som en stabil og vedvarende indsats er med til sikre en succesfuld forankring og udvikling af Kommunens idrætsrelaterede indsatser. Sammen om mere bevægelse arbejder ligeledes med at give frivillige og kommunalt personale flere kompetencer til at udvikle bevægelsestilbud, og at nedbringe barrierer for idrætsdeltagelse. 


Sammen om mere bevægelse
 fokuserer især på tre udvalgte målgrupper:

 • Børn og unge
 • Voksne og frivillige
 • Socialt udsatte og sårbare borgere
 • Seniorer

Der er desuden et fokus på at bruge naturen som bevægelsesmiljø og idrætsarena.

 

”Sammen om mere bevægelse”

- partnerskabsaftale mellem Sorø Kommune og DGI Midt- og Vestsjælland

 

1. Baggrund for partnerskabsaftalen

Sorø Kommunes kommunalbestyrelse besluttede med budgetaftalen for 2021, at der skulle indgås et strategisk partnerskab med det formål at få flere borgere til at bevæge sig hele livet. Partnerskabet fik navnet Sammen om mere bevægelse.

Partnerskabsaftalen med DGI løb i perioden fra oktober 2021 til april 2023, og blev i efteråret 2022 forlænget med 1 år til og med april 2024. Denne partnerskabsaftale forlænges nu med yderligere 4 år, så den løber frem til og med april 2028. Parterne vil inden kommunens budgetforhandlinger i 2027 drøfte potentialet for at fortsætte partnerskabet.

DGI vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt og motion med vægt på fællesskab, udfordring, bevægelsesglæde og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. For at udleve DGI’s formål og styrke danskernes fysiske, mentale og sociale sundhed er samarbejdet med landets kommuner helt essentielt. Flere skal dyrke idræt og deltage i aktive fællesskaber, gerne i en forening.  DGI har 6 strategiske prioriteringer, hvoraf ”Investering i samarbejdet med kommuner og foreninger” er én af disse. DGI’s øvrige strategiske prioriteringer, er med til at danne ramme for Sammen om mere bevægelses indsatsområder og målgrupper

Partnerskabsaftalen skal ses i sammenhæng med kommunens strategier og politikker. Partnerskabet danner rammen for, at parterne i samarbejde med borgere, lokalsamfund, foreninger, frivillige, selvorganiserede aktører, kommercielle aktører, institutioner, kommunale fagcentre og andre kan engagere og bevæge endnu flere borgere i kommunen. Vi tror på, at vi skal arbejde og udvikle sammen, for at vi kan bevæge os sammen. Ved at kombinere ressourcer, kompetencer og idéer kan vi sammen løfte ambitionen om at aktivere flere gennem indsatser, som ikke kan udtænkes eller løses hver for sig.

Siden partnerskabets start i 2021 har Sammen om mere bevægelse arbejdet på at få endnu flere borgere i Sorø Kommune ind i foreninger og bevægelsesfællesskaber. I 2021 blev der udvalgt en række målgrupper og temaer, som har dannet rammen for partnerskabet. Temaerne blev skabt med afsæt i data om borgernes motionsvaner, det politiske grundlag og eksisterende viden om fremme af fysisk aktivitet, input fra fagpersoner fra kommunen, DGI samt interessenter fra civilsamfundet. Sammen om mere bevægelse har haft berøringsflade med mange målgrupper fra børn og unge og til seniorer. Det er bl.a. sket gennem tværfaglige samarbejder i kommunens fagcentre og på baggrund af gode initiativer i foreninger og af frivillige.

Med forlængelsen af partnerskabsaftalen fortsætter Sorø Kommune og DGI Midt- og Vestsjælland deres partnerskab og forpligter sig dermed til at arbejde for, at flere borgere bevæger sig mere, og indgår i meningsfulde og forpligtende fællesskaber.

 

2. Politisk grundlag

Sorø Kommunes Visionsaftale udgør den til enhver tid gældende overordnede retning for kommunens indsatser. Per dags dato udgør Vision 2026 den overordnede plan for Sorø Kommune og udstikker retningen for kommunens udvikling. I Vision 2026 er der fire temaer med tilhørende styrende mål.

Denne partnerskabsaftale vil i særlig grad understøtte arbejdet med Tema 1: Sammen om det gode hverdagsliv, og bidrage til de styrende mål om, at ”kultur- og fritidsområdet er en aktiv, medvirkende faktor i at styrke fællesskaber og det gode hverdagsliv.”

Partnerskabsaftalen vil samtidig understøtte Tema 2: Sammen om levende og bæredygtige lokalsamfund, og bidrage til de styrende mål om, at ”borgerne i lokalsamfundene oplever en positiv udvikling med fokus på liv, aktivitet og bæredygtighed i bred forstand og med et godt og mangfoldigt kultur- og fritidsliv.

Som en del af Vision 2026 vil partnerskabet også understøtte Verdensmål 3: ’Sundhed og trivsel’ og Verdensmål 17: ’Partnerskaber for handling’.

Sammen om mere bevægelse vil derudover understøtte den til enhver tid gældende Kultur- og Fritidspolitik i Sorø Kommune. Partnerskabet vil i særlig grad relaterer sig til Kultur og Fritidspolitikken 2023-2026’s tema 2: Sammen om et aktivt liv – bevægelse som katalysator for det gode hverdagsliv. Heri står bl.a. at ”Sorø Kommune ønsker at understøtte den energi og engagement, som er drivkraften, der får folk til at bevæge sig. Foreninger, frivillige og andre fællesskaber skal kunne få hjælp og vejledning, så energien kan bevares, og flere borgere kan blive en del af et bevægelsesfællesskab”. Sammen om mere bevægelse er en indsats og et værktøj, som er i stand til at gøre netop det.

Sammen om mere bevægelse vil samarbejde med og understøtte implementeringen af andre kommunale indsatser og driftsområder, der har mål eller målgrupper, der overlapper med Sammen om mere bevægelse. Herunder eksempelvis Fælles om Ungelivet og Mental Sundhed.

 

3. Datagrundlag

Partnerskabsaftalen og de tilhørende målsætninger tager afsæt i de seneste undersøgelser og analyser, der er med til at tegne en samlet idræts- og sundhedsprofil for Sorø Kommune.

I Sundhedsprofilen 2021 (udarbejdet af Region Sjælland) har man undersøgt i hvilken grad, borgerne er fysisk aktive generelt. Undersøgelsen er lavet på borgere i alderen 16 år og derover. Undersøgelsen viser, at 58 % af borgerne i Sorø Kommune (i alderen 16 år og derover), ikke lever op til WHO’s minimumsanbefaling om fysisk aktivitet[1]. 22 % af borgerne lever op til minimumsanbefalingen, men ikke udvidet anbefaling[2]. Slutteligt lever de resterende 20 % af borgerne, op til den udvidede anbefaling. Det er 1,3 procentpoint færre borgere der ikke lever op til minimumsanbefaling i Sorø Kommune sammenlignet med regionsgennemsnittet.

I 2019 var der 11.615 medlemmer af idrætsforeningerne i Sorø Kommune. Efter et dyk i medlemstallene i Covid-19 årene er vi i 2023 11.749 medlemmer. Antallet af medlemmer er dermed tilbage på det niveau, der var før Covid-19-pandemien indtræf i 2020. Målet for den første del af partnerskabsperioden var at nå tilbage til det niveau, man havde før Covid-19.

Det er samtidig vigtigt at have medlemstætheden for øje. Medlemstæthed er et udtryk for andelen af borgerne, der er medlemmer i idrætsforeninger (indbyggertal divideret med medlemstal). I 2019 var den 39,1 %, i 2020 36,6 % og i 2023 var den oppe på 38,5 %.

I det tilhørende bilag findes mere information, grafer og data.

 

4. Målsætninger

Det overordnede formål med partnerskabet er, at flere borgere i Sorø Kommune får et aktivt liv med idræt, motion og bevægelse i hverdagen, deltager i idrætslivet i foreningerne eller bliver en del af andre aktive fællesskaber. 

Partnerskabsaftalen vil dermed bidrage positivt til den samlede sundhedsfremmende indsats i Sorø Kommune, der også omfatter de øvrige KRAM-faktorer, og være medvirkende til at løfte sundhedsniveauet i kommunen samlet set.

Der vil defineres konkrete målsætninger inden for hvert indsatsområde i partnerskabet, når indsatserne er endeligt defineret i handleplanerne.

 

5. Tilgang og organisering

Samarbejdet mellem Sorø Kommune og DGI Midt- og Vestsjælland er et partnerskab, hvor vi sammen arbejder for at realisere de fælles målsætninger. Et partnerskab hvor borgere, frivillige organisationer og foreninger, den kommunale organisation og DGI kombinerer ressourcer, kompetencer og ideer, og sammen løfter målsætningerne gennem aktive indsatser.

For at give samarbejdet de bedste betingelser for at blive forankret i kommunens praksis, vil kommunen sikre, at der arbejdes på tværs af relevante fagcentre i kommunen, ved at fortsætte med den tværgående styregruppe og arbejdsgruppe, som sikrer både strategisk og praktisk forankring ned i de enkelte fagcentre.

Partnerskabsaftalen organiseres med en politisk følgegruppe, en administrativ styregruppe og netværksgrupper intern i kommunen.

Den politiske følgegruppes rolle er at følge partnerskabet, guide og vejlede indsatser, samtidig med at sikre den politiske opbakning til partnerskabet. Den politiske følgegruppe består af udvalgsformænd for Kultur og Fritidsudvalget, Social og Sundhedsudvalget, Børn og Ungeudvalget, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, Natur, Teknik og Planudvalget, næstformanden i DGI Midt- og Vestsjælland, samt repræsentanter fra civilsamfundet. Repræsentanter fra civilsamfundet er p.t. Frivilligcenteret, Sportsrådet, Folkeoplysningsrådet og Ældrerådet. Den politiske følgegruppe kan få nye og/eller midlertidige medlemmer. Den politiske følgegruppe mødes 2 gange årligt.

Den administrative styregruppe består af afdelingslederen for Kultur og Fritidsafdelingen, Centerchefen for Børn og Familie, Centerchefen for Social og Sundhed, Centerchefen for Arbejdsmarked og Borgerservice, Centerchefen for Teknik, Miljø og Drift, samt Direktøren i DGI Midt- og Vestsjælland.

Partnerskabet har siden dets start samarbejdet med en lang rækker af forskellige kommunale teams, enheder, indsatser og projekter. På baggrund af dette har projektlederen dannet sig netværk intern i kommunen. Partnerskabet vil fortsat søge viden og samarbejdsflader i disse netværk, for at sikre at koordination af Sorø Kommunens tværfaglige opgaver på idræts- og fritidsområdet. Derudover fastsættes en fast struktur for, at projektleder deltager 1 gang årligt i ledermøder på Kommunens respektive fagcentre.

Projektledelsen er forankret i Kultur og Fritidsafdelingen i Sorø Kommune, og projektlederen understøtter den politiske følgegruppe og den administrative styregruppe.

 

6. Handleplaner og evaluering

Til hvert indsatsområde udarbejdes dynamiske handleplaner, som beskriver indsatser, indsatsernes effektmål, og løbende opsamling og hvordan der evalueres.

Handleplanerne udarbejdes af projektleder i samarbejde med projektgruppen og forelægges for den politiske følgegruppe, og den administrative styregruppe. Den administrative styregruppe beslutter de enkelte indsatsers rammevilkår, ressourcer og økonomi. Handleplanerne vil have fokus på konkrete indsatser som skal sikre, at flere får et aktivt liv og bliver en del af fællesskabet, og det beskrives hvordan indsatserne bidrager til at opfylde relevante politikker og eventuelt understøtter mål i eksisterende projekter og indsatser i kommunen.

Der defineres konkrete målsætninger og evalueringskriterier inden for hvert indsatsområde i partnerskabet, når indsatserne er endeligt defineret i handleplanerne. Evalueringerne vil tage udgangspunkt i at vise effekterne af indsatsen og hvordan indsatserne kan forankres og eventuelt videreføres til andre dele af kommunen.

 

7. Målgrupper

I november 2021 blev der udvalgt 3 arbejdstemaer for Sammen om mere bevægelse; 1. Børn og unges bevægelsesglæde og trivsel, 2. Brobygning for socialt udsatte og sårbare borgere og 3. Aktive seniorer. Temaerne blev udvalgt på baggrund af en empiri og data, og en udvælgelsesproces, som involverede den kommunale administration, DGI’s administration og diverse interessenter fra civilsamfundet herunder Sportsrådet og Frivilligcenteret. Med partnerskabsforlængelse vil Sammen om mere bevægelse arbejde videre med den viden, der er genereret inden for hvert tema. Igennem partnerskabsperioden er der igangsat en lang række samarbejder og indsatser. Flere af disse er omsat til driftsopgaver, og flere af disse kan fortsætte og videreudvikles. I de følgende afsnit beskrives de målgrupper, som Sammen om mere bevægelse ønsker at fokusere på i partnerskabsforlængelsen. Indenfor hver målgruppe gives der eksempler på, hvilke indsatser, der har været gennemført som en del af partnerskabet, samt ideer til fremtidige konkrete indsatser.

Børn og unge

Det er veldokumenteret at tilstrækkeligt med bevægelse i hverdagen er en forudsætning for sundhed og trivsel hos mennesker i alle aldre. Bevægelse forbedrer hukommelse, indlæringsevne og sænker niveauet af stresshormoner i kroppen[3][4][5]. Børn, der er fysisk aktive, har større selvtillid, end fysisk inaktive børn og de klarer sig gennemsnitligt bedre i de boglige fag. Udfordrende og sjove fysiske aktiviteter i trygge og inkluderende fællesskaber fremmer børns trivsel, læring og sundhed, og aktive vaner og glæden ved at bevæge sig grundlægges tidligt i livet. Derfor skal vi sikre, at børn og unge i kommunen får mange og gode erfaringer med bevægelse, så de har lyst, evner og selvtillid til at være fysisk aktive og deltage i aktive fællesskaber gennem hele livet. 

Per dags dato har arbejdet med målgruppen bl.a. inkluderet:

 • Foreningsudviklingsforløb
 • Styrkelse af samarbejdet mellem foreningslivet og skole, SFO og dagtilbud, herunder DGI-certificering af Børnehuset Troldehaven
 • Samarbejde med indsatserne ”Fælles om ungelivet” og ”Mental Sundhed” med fokus på børn/unge om idræts- og bevægelsesadfærd
 • Etablering af Åben Skole-pulje til at understøtte forløb med skoler og daginstitutioner og efterfølgende brobygning

Inden for målgruppen vil der i fremtiden eksempelvis kunne blive sat fokus på:

 • Skolernes strategi til brug af idræt og bevægelse i skoletiden
 • Målrettet indsats med fastholdelse af piger i foreningsidræt
 • Frivilliglederuddannelse for unge

 

Voksne og familier

En af de faktorer, der har størst betydning for, om børne og unge deltager i idræt, er om deres forældre eller voksne rollemodeller gør. Hvis man som forældre til et barn i alderen 3-6 år og er foreningsaktiv, er der 70 % chance for, at ens barn også er. Hvis man, som forældre, ikke selv er aktiv i en idrætsforening, er chancen for at ens barn er foreningsaktiv kun 48 %[6]. Derfor er det meningsfuldt samtidig at have et fokus på forældre og voksne rollemodeller, når man også ønsker at øge idrætsdeltagelsen for børn og unge.

Frivillige er den vigtigste ressource i foreningslivet. Voksne i aldersgrupperne 30-39 år, 40-49 år og 50-59 år er de aldersgrupper, der procentvis er færrest frivillige[7]. Disse grupper er der et stort potentiale i at øge engagementet og tilknytningen til foreningslivet.

Børnefamilier udgør en stor andel af Sorø Kommunes befolkning, og er samtidig en stor gruppe, som statistisk udgør en mindre del af foreningslivet baseret på medlemstal. Foreningslivet har historisk set været opdelt i tilbud, der henvender sig til henholdsvis børneidræt og voksenidræt. Småbørnsforældre kan have svært ved at få presset motion ind i familiens hektiske ugeplan. Det har bl.a. ført til, at flere forældre dropper deres foreningsidrætter og ikke længere engagerer sig som frivillige i foreningslivet. Flere tiltag med familieidrætter er opstået de seneste par år, som en mere fleksibel måde at dyrke motion sammen på. Småbørnsfamilier er den målgruppe, hvor færrest er frivillige[8]. Der er et stort potentiale i at arbejde specifikt med familier som målgruppe, og hvordan familieliv og foreningsliv kan gå hånd i hånd, og give tid og energi til familien, i stedet for at idrætten bliver nedprioriteret.

Under temaet vil der i fremtiden eksempelvis kunne blive sat fokus på:

 • Foreningsudvikling med henblik på etablering af familieidrætstilbud som barselshold eller familiebold
 • Foreningsudvikling med henblik på igangsættelse af forældretræning ifm. børneidrætstilbud eller multisport-tilbud

Socialt udsatte og sårbare borgere

Socialt udsattes sundhed og trivsel er væsentlig dårligere end resten af befolkningen. Blandt udsatte ses der generelt et lavere fysisk aktivitetsniveau og en lavere forenings- og idrætsdeltagelse[9]. Derudover spiller øvrige KRAM-faktorer også en væsentlig rolle i forhold til den samlede sundhed og trivsel. Udsatte borgere kan have svært ved at finde vej til traditionelle foreningstilbud, så der er behov for at understøtte udviklingen af målrettede tilbud. Brobygning fra kommunale institutioner og tilbud til foreninger og andre fritidsfællesskaber, kan give borgeren den nødvendige viden, tryghed og motivation til at deltage i en fritidsaktivitet. Det personlige møde og den kropslige erfaring kan styrke modet til at engagere sig i dét, der hidtil har været ukendt og fremmedgørende.

Per dags dato har arbejdet med målgruppen bl.a. inkluderet:

 • Styrke brobygning mellem forløbsprogrammer for borger med KOL, Diabetes, Kræft og rygproblemer i Sundhedscenter og foreningstilbud
 • Styrkelse af brobygning mellem Supercentre og foreninger
 • Foreningsudvikling med fokus på inklusion
 • Brobygning fra Kompassets ABC-forløb til foreninger
 • Løbende samarbejde med Frivilligcenteret
 • Etablering af OMBOLD-stævne for socialt udsatte borgere

 

Inden for målgruppen vil der i fremtiden eksempelvis kunne blive sat fokus på:

 • Brobygning som frivillig i foreningslivet med aktivitetsparate unge og unge i skolevægring
 • Brobygning for borgere i kræftrehabiliteringsforløb til foreningslivet og gåfællesskaber
 • Inklusion af borgere med fysisk eller psykisk handicap i foreninger og aktive fællesskaber

 

Seniorer

Aktiv deltagelse i idrættens fællesskaber er en vej til et godt, langt seniorliv. Ved at dyrke idræt med andre, kan man få mere energi i hverdagen, samtidig med, at man kan behandle og forebygge en lang række sygdomme. Er man som ældre fysisk aktiv, og en del af fællesskaber, har man mindre risiko for livsstilssygdomme, funktionstab og ensomhed. For at flere seniorer kan finde vej ind i foreningslivets fællesskaber, er det nødvendigt at barriererne for at være fysisk aktiv er så lave som muligt, samtidig med, at seniorer med sociale og sundhedsmæssige udfordringer skal have kendskab til tilbud og vejledes til relevante tilbud.

Seniorer er en af de aldersgrupper, der procentvis er mindst tilknyttet foreningslivet. Med et forventet stigende befolkningstal blandt seniorer[10], er der behov for at sætte fokus på, hvordan vi får flere seniorer til at finde vej til aktive fællesskaber. I Sorø Kommune er ca. hver tredje borger over 60 år medlem af en idrætsforening. Der er derfor et potentiale for, at endnu flere seniorer finder vej ind i idrætsforeninger hjemmehørende i kommunen.

Per dags dato har arbejdet med målgruppen bl.a. inkluderet:

 • Udvikling af målrettede aktivitetstilbud til seniorer i foreningslivet
 • Understøttelse af foreninger, som vil arbejde med aktivitetstilbud til målgruppen
 • Aktivitetsforløbet Hold Hjernen Frisk i samarbejde med Sorø Bibliotek
 • Re-certificering af Idrætsplejecenteret Mølleparken

 

Inden for målgruppen vil der i fremtiden eksempelvis kunne blive sat fokus på:

 • Foreningstilbud for seniorer som Seniorfitness og Idræt om dagen
 • Frivillige gåfællesskaber
 • Idrætscertificeringer af plejecentre
 • Formaliserede samarbejder mellem foreninger og plejecentre

 

8. Arenaer

I Sorø Kommune har borgerne adgang til en lang række af forskellige idrætsfaciliteter og idrætsarenaer. Sammen om mere bevægelse vil arbejde med at udnytte kommunes kvadratmeter mest optimalt, for derved at nå flest mulige af partnerskabets målgrupper. Der kan tænkes i, hvordan kommunens faciliteter kan bruges af endnu flere brugergrupper, og udnytte haltider mere effektivt.

 

En af de største idrætsarenaer er naturen. Den stigende interesse for at dyrke idræt i naturen er en oplagt mulighed for, at flere borgere kan være fysisk aktive, og udviklingen er samtidig en unik rekrutterings- og brobygningsmulighed til foreningslivet og andre bevægelsesfælleskaber. Sorø Kommune har en lang række naturområder, som kan blive brugt til motion, leg og bevægelse, og Sammen om mere bevægelse ønsker at sætte et stort fokus på naturen som bevægelsesmiljø og idrætsarena. I særlig grad ønskes der at sætte fokus på området omkring Kongskilde Naturcenter og på naturstierne forbundet med Fodsporet.

 

Naturen vil derfor, så vidt det er muligt, løbende blive sat i spil og være et tværgående perspektiv i udviklingen af konkrete indsatser inden for partnerskabets målgrupper. Det kan for eksempel være som bevægelsesmiljø, videreudvikling af eksisterende foreningers tilbud og mobilisering af nye aktive fællesskaber. Der vil også blive tænkt i, hvordan udnyttelse af naturområder giver mulighed for aktiviteter, der kan understøtte fysisk og mental sundhed og trivsel, hvor netop naturen er en unik arena som rekreativt- og bevægelsesmiljø[11].

 

9. Økonomi

Sorø Kommune har afsat 250.000 kr. årligt. Midlerne hertil går til ansættelse af en projektleder (15 timer/uge). De resterende midler heraf afsættes til aktivitetsmidler, som kan bruges i regi af Sammen om mere bevægelse.

DGI Midt- og Vestsjælland vil i aftaleperioden bidrage med 700.000 kr. til aktivitetsmidler til tværgående indsatser, svarende til 175.000 kr. årligt. De 175.000 kr. øremærkes primært til tre overordnede tværgående indsatsområder. Disse tværgående indsatsområder er:

 • Foreningsudvikling
 • Bevægelsesforløb og certificeringer
 • Brobygning

I handleplanerne vil det blive beskrevet, hvordan midlerne afsættes til partnerskabets respektive indsatser.

Øvrige økonomiske forhold

Derudover bidrager DGI Midt- og Vestsjælland i aftaleperioden med 100.000 kr. i form af sparring og understøttelse til projektlederen af Sammen om mere bevægelse fra en kommunekonsulent fra DGI Midt- og Vestsjælland.

For at tilføre yderligere midler til indsatser, vil det være muligt at fundraise og søge puljemidler.

 

10. Kommunikation

I kommunikation af initiativer og indsatser under projektet, vil det være muligt at bruge DGI’s logo til at brande projektet og projektets handlinger. Ved brug af DGI’s logo, skal DGI stå som tydelig afsender nederst i venstre hjørne og øvrige samarbejdspartnere placeres til højre.

Der er udarbejdet et ”Sammen om mere bevægelse” logo, hvor DGI’s logo og Sorø Kommunes logo også indgår i overensstemmelse med de pågældende retningslinjer.

DGI kan i partnerskabet være behjælpelige med udarbejdelse af kommunikationsmateriale ved brug af DGI’s medieplatform.

På kommunens hjemmeside beskrives partnerskabet overordnet set, mens kommunikationen af de konkrete indsatser og tilbud til borgerne vil foregå lokalt og via relevante platforme og kanaler.

 

[1] Mindst 150 minutters fysisk aktivitet ved moderat intensitet per uge eller mindst 75 minutters fysisk aktivitet ved hård intensitet per uge eller en ækvivalent kombination heraf

[2] Mindst 300 minutters fysisk aktivitet ved moderat intensitet per uge eller mindst 150 minutters fysisk aktivitet ved hård intensitet per uge eller en ækvivalent kombination heraf

[3] Motion efter indlæring får børn til at huske bedre – Københavns Universitet, 2017

[4] Motion kan mindske ADHD-symptomer (videnskab.dk)

[5] Fra Træn din hjerne sundere livestream med Jens Bo Nielsen – Professor på Institut for Neurovidenskab

[6] Når forældre er aktive i en forening, stiger chancen for, at deres børn også er det – IDAN, 2022

[7] Det frivillige sociale engagement i Danmark Frivilligrapport 2019-2021 – CFSA, 2021

[8] Frivillighedsundersøgelse 2023 – Epinion, 2023

[9] Socialt udsatte i idrætten delrapport 1 – IDAN, 2018

[10] Befolkningsprognose 2024-2030 - Sorø Kommune, 2023

[11] Naturen kan noget særligt - Syddansk Universitet, 2020

Sorø Kommune er en del af Kulturregion Midt- og Vestsjælland. 

Kulturregionen er et samarbejde mellem kommunerne Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø.

De seks kommuner har indgået en kulturaftale for perioden 2021-2024 med Kulturministeren.

I aftalen er der formuleret to overordnede indsatsområder:

 1. Børnenes og de unges kulturregion
 2. Litteraturregion – læselyst for alle / præsentation og produktion

Under hvert indsatsområde er der formuleret forskellige projekter, der skal medvirke til udvikling af kulturregionen og den enkelte kommune.

Læs mere om Kulturregion Midt og Vestsjælland