1Kapitel I

Indledning

Når der i det følgende står formand, er der tale om en henvisning til den betegnelse, der anvendes i den styrelsesretlige lovgivning for den pågældende funktion. Vedkommende skal efter eget valg benævnes henholdsvis formand, forkvinde eller forperson.

Tilsvarende gælder, når betegnelsen næstformand i det følgende anvendes, at vedkommende efter eget valg skal benævnes enten næstformand, næstforkvinde eller næstforperson.

2Kapitel II

Kommunalbestyrelsen

§ 1. Sorø Kommunalbestyrelse består af 25 medlemmer.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. § 6 i lov
om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven).


§ 2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Kommunalbestyrelsens møderfastsættes i Kommunalbestyrelsens forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jfr. styrelseslovens § 2.

3Kapitel III

Borgmesteren

§ 3. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder, fastsættes i forretningsordenen, jfr. styrelseslovens §§ 8 og 30.


§ 4. Borgmesteren varetager de funktioner, som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.

Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der i sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Kommunalbestyrelsen træffer beslutning i sagen.
Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.


§ 5. Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigs- og Boligministeriet og Kommunalbestyrelsen fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Kommunalbestyrelsen.

4Kapitel IV

Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v.

§ 6. Følgende udvalg nedsættes:

 1. Økonomiudvalget.
 2. Social og Sundhedsudvalget.
 3. Kultur og Fritidsudvalget.
 4. Natur, Teknik og Planudvalget.
 5. Børn og Undervisningsudvalget.
 6. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

§ 7. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.


§ 8. Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af økonomiudvalget og borgmesteren, jfr. styrelseslovens §§ 18, 21 og 31a.


§ 9. De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen gennem økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

5Kapitel V

Økonomiudvalget

§ 10. Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 6 af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens §§ 18, 21 og kapitel VI.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver.

Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver.

Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse.

Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om planforslagene.

Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af

 • Køb, salg og pantsætning af fast ejendom.
 • Generelle statistiske opgaver.
 • Kommunens IT-forhold.
 • Almindelige anliggender, der ikke er henlagt til noget andet udvalgsområde.
 • Beredskabet.
 • Hyrevognskørsel.
 • Støttet byggeri.
 • Lokaldemokrati.
 • Grønt Forum.
 • Udbetaling af kontante ydelser til ældre (folkepension m.m.).


Stk. 6. Udvalget varetager den overordnede forvaltning af kommunens borgerservicecenter.

Stk. 7. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om

 • kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jfr. styrelseslovens § 42.
 • samt vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område.

Stk. 8. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

 

§ 11. Økonomiudvalget fastsætter regler om:

 • indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jfr. §12.
 • i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres.
 • samordning af kommunens indkøbsfunktioner.


§ 12. Økonomiudvalget fører tilsyn med:

 • at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde,
 • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig,
 • at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Kommunalbestyrelsens samtykke,
 • at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde og
 • løn og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jfr. styrelseslovens § 67
6Kapitel VI

De stående udvalg

§13. Social og Sundhedsudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på social- og sundhedsområdet, herunder opgaver vedrørende:

 • Kommunal tandpleje, herunder omsorgstandpleje og den specialiserede tandpleje.
 • Forebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger.
 • Hjemmesygepleje samt hjemmepleje.
 • Hjælpemidler.
 • Driftsaftaler med private botilbud med videre for voksne.
 • Indsats og personrettet tilsyn for borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i kommunale, regionale og private botilbud, plejecentre med videre.
 • Genoptræning og vedligeholdelsestræning samt sundhedsfremmende forebyggelse.
 • Ældre- og plejeboliger.
 • Specialundervisning til voksne med særlige udfordringer inden for kommunikation-, høre-, syn- og læseområdet.
 • Social indsats over for misbrugere.
 • Tilbud til hjemløse og andre med sociale vanskeligheder.
 • Kommunal medfinansiering af regionale sundhedsydelser.
 • Råd og nævn indenfor Social og Sundhedsudvalgets område.

Stk. 3. Udvalget skal fremkomme med forslag til Kommunalbestyrelsen om: sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område om

 • anlægsplaner
 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.


§ 14. Kultur og Fritidsudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kulturelle opgaver og på fritidsområdet, herunder opgaver vedrørende:

 • Folkebibliotek
 • Musikskoler
 • Folkeoplysning (tilskud til aftenskoler, lokaletilskud og tilskud til foreninger)
 • Lokalhistoriske arkiver
 • Museer, teatre, spillesteder og andre kulturelle faciliteter
 • Kommunale tilskud til kulturelle aktiviteter
 • Idrætshaller og øvrige idrætsfaciliteter, fordeling og koordinering af tider, lokaler mv.
 • Ungdomsråd
 • Råd og nævn indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område

Stk. 3. Udvalget skal fremkomme med forslag til Kommunalbestyrelsen om: sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område om

 • anlægsplaner
 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.


§ 15. Natur, Teknik og Planudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende:

 • Affalds- og genanvendelsesområdet.
 • Afløbsområdet.
 • El-, gas- og varmeforsyning.
 • Miljøbeskyttelsesområdet.
 • Naturbeskyttelse.
 • Vandforsyning.
 • Byggesager.
 • Lokalplaner.
 • Byfornyelse.
 • Veje, stier og fortove.
 • Kollektiv trafik.
 • Torve og pladser.
 • Grønne områder.
 • Trafiksikkerhed, herunder Trafiksikkerhedsråd.
 • Landzoneadministration.
 • Anlægsopgaver indenfor udvalgets område.
 • Planloven ekskl. kommuneplanlægning.
 • Råd og nævn inden for Natur, Teknik- og Planudvalgets område.
 • Drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger med tilhørende arealer, herunder administrationsbygningerne, som ikke ved denne vedtægt eller Kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgsområde.
 • Projektforslag, for projekt og hovedprojekt samt udførelse af alle kommunale bygge- og anlægsarbejder uanset benyttelsesformål.


Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

 • lokalplaner og sektorplaner for de i stk. 2 omtalte og eventuelle andre tekniske og miljømæssige områder, i samarbejde med økonomiudvalget, jfr. § 10
 • takster for forsyningsvirksomheder

samt vedrørende institutioner, forsyningsvirksomheder og andre anlæg under udvalgets område

 • anlægsplaner.
 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.


§ 16. Børn og Undervisningsudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisnings- og familiemæssige opgaver, herunder opgaver vedrørende:

 • Folkeskoler (den almene undervisning, specialundervisning og SFO).
 • Ungdomsskolen (undervisning og ungdomsklubber).
 • SSP (skole-, social- og politisamarbejde).
 • Sundhedspleje.
 • Dagpasningstilbud for børn fra 0 - 5 år (dagpleje, vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner).
 • Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier.
 • Dag- og døgnbehandling for børn og unge (inkl. institutioner indenfor området).
 • Pædagogisk psykologisk rådgivning.
 • Døgnanbringelser af børn og unge.
 • Godkendelse og tilsyn med opholdssteder og familiepleje.
 • Indsats for familier i krise.
 • Råd og nævn indenfor Børn og Undervisningsudvalgets område.


Stk. 3. Udvalget skal fremkomme med forslag til Kommunalbestyrelsen om: sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område om

 • anlægsplaner
 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

§ 17. Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget består af 5 medlemmer

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende den arbejdsmarkedsrettede indsats samt kommunens erhvervspolitik og erhvervsfremmeaktiviteter, herunder
opgaver vedrørende:

 • Aktiv beskæftigelsesindsats.
 • Sygedagpenge.
 • Virksomhedsindsats.
 • Sorø Kommunes erhvervspolitik.
 • Voksenvejledning
 • Turisme og bosætning.
 • Integration og danskuddannelse for voksne udlændinge.
 • Uddannelses- og Erhvervsvejledning.
 • Den sammenhængende kommunale ungeindsats.

Stk. 3. Udvalget skal fremkomme med forslag til Kommunalbestyrelsen om: sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område om

 • anlægsplaner.
 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.
7Kapitel VII

Vederlag m.v.

§ 18. Formanden for Social og Sundhedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 19,5 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 2. Formanden for Kultur og Fritidsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 19,5 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Formanden for Natur, Teknik og Planudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 19,5 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 4. Formanden for Børn og Undervisningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 19,5 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 5. Formanden for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 19,5 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 6. Formanden for Børn og Ungeudvalget, nedsat i medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, oppebærer et vederlag, som udgør 5 procent af borgmesterens vederlag.

Stk. 7. Næstformanden for Børn og Ungeudvalget, nedsat i medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, oppebærer et vederlag, som udgør 0,5 procent af borgmesterens vederlag.

8Kapitel VIII

Borgerrådgiverfunktion

§ 19. Der etableres en borgerrådgiverfunktion med hjemmel i styrelseslovens § 65 e.

Stk. 2. Borgerrådgiverfunktionen henhører direkte under Kommunalbestyrelsen og er uafhængig af kommunens udvalg og administration.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger borgerrådgiveren samt fastsætter de nærmere regler for dennes virksomhed.

Stk. 4. Borgerrådgiveren skal yde rådgivning og vejledning til kommunens borgere samt tilsyn med kommunens administration indenfor de rammer, der er fastsat af Kommunalbestyrelsen.

9Kapitel IX

Ændringer i vedtægten

§ 20. Denne styrelsesvedtægt træder i kraft umiddelbart efter den endelige vedtagelse.

Stk. 2. Samtidig ophæves Sorø Kommunes styrelsesvedtægt af 30. august 2023.

Stk. 3. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer skal indsendes til Ankestyrelsen, jf. styrelseslovens § 2, stk.3.