1

Klassifikation

Badevandet er klassificeret som ”Udmærket kvalitet”

Klassifikationen er opgjort på basis af data fra 2015-2018.

Følgende klassifikationer er mulige: ”Udmærket kvalitet”, ”God kvalitet”, ”Tilfredsstillende kvalitet” og ”Ringe kvalitet”.

2

Fysiske forhold

Stranden ved Sorø sø består af en badebro langs med søkanten og et mindre soppeområde. Soppeområdet er beliggende i den sydlige del af badeområdet mellem søkanten og badebroen. Stranden består af udlagt strandsand og er 35 meter lang og 8 meter bred på det bredeste område. Fra strandkanten til badebroen øges vanddybden langsomt og ved badebroen er vanddybden ca. 1 meter.

Stranden egner sig særlig godt som soppeområde til børn. Badebroen er en 75 meter lang heste-skoformet bro, som løber langs søkanten og indkredser soppeområdet. Vanddybden fra broen mod søen er 1-1,5 meter og søbunden er sandet.

3

Geografiske forhold

Stranden ved Sorø sø er beliggende i Sorø by ved Slagelsevej. Fra Slagelsevej går der en 180 meter lang sti ned til badeområdet. Nord for stranden på modsat side af Slagelsevej findes en parkeringsplads til biler. Syd for badeområdet findes et rekreativ område med en sti langs med søen. Øst og nord for badeområdet er bymæssig bebyggelse. Vest for området findes Hjortenæs og Grydebjerg skov. Et større areal af søen findes syd for badeområdet.

I skoven vest for badeområdet findes flere skovvandløb, som har udløb til søen. Sorø kloakfor-syning har en overløbsbrønd 600 meter syd for badeområdet.

Geografiske forhold for Skjolden ved Sorø Sø.

4

Hydrologiske forhold

Vandet i Sorø er ferskvand. Strømretningen er nordlig og vandet løber til Pedersborg sø.

5

Kilder til fækal forurening

Der er kun registeret enkelte tilfælde af fækale forureninger i Sorø sø for mere end 4 år siden.

Årsagen til forureningerne har i de fleste tilfælde været overløb fra Sorø Kloakforsynings over-løbsbrønd. Ved kraftig regn kan der ske overløb på kloakforsyningens overløbsbrønd, hvorved fortyndet, urenset spildvand udledes til søen. Der er talte om kortvarige forureninger på max 2-3 døgn efter overløbets ophør.

Forurening fra de badende vurderes ikke at have en væsentlig betydning, idet der er hurtig udskiftning af vandet.

Forurening fra græssende dyr og gylleudspredning vurderes at være ubetydelig, da der ikke findes græsnings- eller dyrkningsarealer i nærheden af badeområdet.

6

Årsag til forureninger

Overløb fra kloakforsyningens overløbsbrønd vurderes at være den væsentligste kilde til forure-ning af badevandet. Da overløbsbrønden er beliggende syd for badeområdet og strømretningen i søen er nordlig, vil overløb af spildevand fra kloakken strømme forbi badeområdet.

Skovvandløbene vurderes ikke at bidrage til forurening, fordi en eventuel forurening fra vandløbet fortyndes, når den kommer ud i søen.

7

Risiko for alger

Alger er en fælles betegnelse for fytoplankton og cyanobakterier (blågrøn-alger). De fleste alger er ufarlige, men der findes giftige arter, især blandt cyanobakterierne. For den almindelige badende er de giftige alger oftest harmløse, fordi deres gift bliver fortyndet i vandet. Kun når der opstår meget store opblomstringer af giftige alger, kan de udskille så meget gift, at det bliver et sundhedsproblem for mennesker og dyr. Jo flere cyanobakterier, jo større risiko for forgiftning. Størst giftkoncentration finder man i det skum, der dannes, når cyanobakterierne skyller ind på søbredden og begynder at dø.

Giftige stoffer fra alger kan give anledning til hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarre hvis man kommer i kontakt med giftstofferne, f.eks. bader i vandet eller kommer til at sluge vand. Mennesker der i forvejen er svækkede og børn er særlig udsatte. Dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af vandet.

Opblomstring af cyanobakterier ses oftest efter en regnfuld periode, hvor næringsstoffer udvaskes til vandet efterfulgt af en varm periode. Opblomstring af alger viser sig ved uklart og misfarvet vand samt skumdannelse. Cyanobakterier danner grønne, malinglignende tæpper. Alger kan have forskellige farve, f.eks. grønne røde og gule. Stor algevækst er tegn på, at der er mange næringsstoffer i vandet.

Opblomstring af alger kan forekomme ved Sorø sø. Sigtedybden i vandet måles jævnligt og indikere mængden af alger i vandet. I perioder med risiko for opblomstring opsættes information om dette på informationstavlen.

Billede af cyanobakterier der danner grønne, malinglignende tæpper.

8

Risiko for makroalger

I Sorø sø finder man den sjældne makroalge ”gedebollen”. Bollerne bliver dannet, når vind- og vandbevægelse gør, at algerne ligger og ruller i brændingen, hvorved de lange algetråde vikles rundt, så der til sidst dannes små klumper af sammenfiltrede plantedele. Gedebollerne udgør ikke en risiko for badende ved Sorø sø.

9

Baderåd ved algeopblomstring

  1. Se efter om der er information som fraråder badning på strandens informationstavle.
  2. Undgå at bade, når vandet er så uklart, at du ikke kan se dine egne tæer, når du går ud i vandet. Skyl straks med rent vand.
  3. Undgå at bade i bræmmer af sammenskyllede alger, der kan drive rundt i søen.
  4. Lad aldrig småbørn soppe og lege i alger, der er skyllet sammen ved bredden.
  5. Lad ikke husdyr bade i eller drikke af søvand, der er meget farvet af alger.
  6. Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden.
10

Risiko for svømmekløe

Risiko for svømmekløe vurderes at være lav. Størst risiko er der i perioder med kraftigt solskin. Svømmekløe er forsaget af et mikroskopisk larvestadie af parasitiske fladorme, der på vej fra mellemværten, vandsnegle, til hovedværten svømmefugle, kan inficere mennesker. Larven gennemborer huden og dette kan give anledning til irritation og betændelse lokalt i huden af varighed af få dage til flere uger. Disse fladorme er kun et problem i søer med mange svømmefugle.

11

Baderåd om svømmekløe

  1. Når eller hvis der er parasitter i vandet - er risikoen for at komme i kontakt med dem størst i områder, hvor der er lille vandudskiftning - i soppebassinet og ved planterne langs søbredden. Hvis man vil formindske risikoen skal man bade, hvor og når der er god udskiftning og omrøring af vandet.
  2. Det kan tilrådes at tørre sig grundigt, straks man kommer op af vandet. Dette kan måske fjerne eventuelle parasitter fra huden.
  3. Hvis man oplever generende hudreaktioner (rødt, kløende udslæt), så kan man søge at lindre med kløestillende salve, som fås i håndkøb på apoteket. Vedbliver generne, kan man søge læge - husk at fortælle lægen, at generne er opstået efter badning i Sorø sø.

 

Hvis der ikke må være risiko for, at man kan blive udsat for parasitten, skal man ikke bade i ferskvandssøer.

12

Kortvarige forureninger

Ved risiko for forurening opsættes information på informationstavlen samt der informeres på Sorø Kommunes hjemmeside, www.soroe.dk

Kortvarige forureninger skyldes oftest kraftig nedbør, som forårsager overløb på Sorø kloakfor-synings overløbsbrønd syd for badeområdet. Hyppigheden af overløb afhænger af mængden af nedbør og varierer fra år til år. En vurdering af antallet af aflastninger fra overløbet til Sorø sø er ca. 20 gange om året. Forureningen varer oftest maksimalt 3 døgn efter ophør af overløb på over-løbsbrønden.

13

Forvaltningsforanstaltninger

Der udtages prøver af badevandet 10 gange i perioden fra maj til september måned. Hvis det konstateres at badevandet ikke er tilfredsstillende, bliver der sat skilt op på informationstavlen og der informeres på Sorø Kommunes hjemmeside.

Der er etableret moniteringsudstyr på Sorø kloakforsynings overløbsbrønd ved Sorø sø. Hvis der sker overløb fra overløbsbrønden orienteres kommunen automatisk, således kommunen har mulighed for at advare badegæsterne om en potentiel risiko for fækalforurening af badevandet.

Risiko for opblomstring af alger kan ikke med sikkerhed forudsiges. I perioder med forhøjet risiko for alger opsættes information på informationstavlen.

Det frafrådes at fodre ænder og andre fugle ved stranden. Dette er for at holde bestanden af svømmefugle nede og derved mindste risikoen for svømmekløe.

14

Anden forurening

Glasskår og affald kan lejlighedsvis forekomme ved stranden. Hvis Sorø Kommune modtager oplysninger om forurening, der kan påvirke badevandet eller skade de badendes sundhed, vil kommunen varsle om dette på informationstavlen og på Sorø Kommunes hjemmeside www.soroe.dk

Der udføres tilsyn med stranden hver 14 dag i løbet af hver badesæson.

15

Revision

Badevandsprofilen er udarbejdet den 3. marts 2011.

Sidst revideret 31. oktober 2018.

Badevandets klassifikation revideres hver vinter, inden badesæsonen starter.